• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาววริศรา ปลอดแก่นทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสมฤทัย เส็นหมาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวรัชนีกร ศรีพลับ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมรีย์ แซ่นิ้ม 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายปฏิพล ชนะพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวมุกธิดา มิ่งเมือง
   2. นางสาวสุกานดา เพชรวิเชียร
   3. นายภาคิน เยี่ยมแสง
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายปฏิพล มุสิกะ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นาย นัสรุจณ์ เวณุพุกกะณะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวเกสรา แก้วแป้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายกรวิชญ์ ทุ่งแซะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายไชยา ปันวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีสู่ชุมชน(ร้านลายตา)
  ปวส.  1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญช่วย
   2. นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ ข้าวแต๋นจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นางสาวอัจฉรา พวงพวา
   2. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น
  ปวส.  1. นางสาวปวริศา ผ่องผุด
   2. นางสาวอามีนา พูลสุข
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานแผงควบคุม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้นรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน