• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวสุมาภรณ์ พุ่มไสว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวศิริรักษ์ พรหมจันทร์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวปนัดดา จรณะจำนงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
   2. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวซาอาดะห์ บาราเฮง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นายอรรนัส มะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวปริชญาพร สังข์หิรัญ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เซ็ง
   2. นางสาววามีนา ปูแล
   3. นางสาวลลิดา ภมรทัต
   4. นางสาวชมพูนิกข์ อารีย์
   5. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวปภาวี ดาวลอย 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บันทึกการมาสายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นางสาวพัทธมน คุณากรวดี
   2. นายฮาริส มุขวัตร
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวนฤชล ถิละผะลิกะ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง