• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายบุญญวัฒน์ เขียวแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายซูเฟียน สาและเร๊ะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวภูษณิษา คงรังษี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวโชติรส ชาญศิลป์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวธนพร วิรัชตั้งสกุล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟารุสก์ แกล้วกล้าหาญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายรุสดี แวนาแว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน ดวงใจแห่งแผ่นดิน (heart of the land)
  ปวส.  1. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา
   2. นางสาวสุนี มะสีละ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง