• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรีดา มะติเยาะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายบุญญวัฒน์ เขียวแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายซูเฟียน สาและเร๊ะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวสุมาภรณ์ พุ่มไสว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวภูษณิษา คงรังษี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวศิริรักษ์ พรหมจันทร์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ฃร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวปนัดดา จรณะจำนงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนิอารอฟะห์ ปูเต๊ะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายณัฐวุฒิ ไชยกิจ
   2. นางสาวภัคจิรา มณีโสภาคย์
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธนพร เลนคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวโชติรส ชาญศิลป์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาววัลภา จันทร์จิต 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนัสรีน มะรานอ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวฟาอีซะฮ์ มากาเต 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
   2. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวธนพร วิรัชตั้งสกุล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุวัยบะห์ มะแลมะ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรจิตรลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวซาอาดะห์ บาราเฮง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  30 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นายอรรนัส มะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวนราช อินทรสุข 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวปริชญาพร สังข์หิรัญ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  35 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวกันต์ธวัลย์ อาแว
   2. นางสาวฟิรเดียร์ บิดิง
   3. นางสาวปัญจมา อ้วนเเย้ม
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เซ็ง
   2. นางสาววามีนา ปูแล
   3. นางสาวลลิดา ภมรทัต
   4. นางสาวชมพูนิกข์ อารีย์
   5. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  37 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  38 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  39 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวปภาวี ดาวลอย 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  40 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายวศิน กาซอ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  41 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  42 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟารุสก์ แกล้วกล้าหาญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  43 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  44 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายรุสดี แวนาแว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอิสมาแอ รีสะอิ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  46 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สี่สหายรักษ์โลก
  ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวจิราพร ชาติมนตรี
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  47 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บันทึกการมาสายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นางสาวพัทธมน คุณากรวดี
   2. นายฮาริส มุขวัตร
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  48 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน ดวงใจแห่งแผ่นดิน (heart of the land)
  ปวส.  1. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา
   2. นางสาวสุนี มะสีละ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านค้า PDC Yala
  ปวส.  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวสุรีพร สิงห์ศร
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  50 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคำนวณค่าลดหย่อน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันการบัญชี โดยเรียนรู้เเบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิต STAD ของนักเรียน ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฃ่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางนิพาพร ชุมนุมมณี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  52 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการนำเสนอ เรื่อง การใช้ภาพหรือกราฟฟิกเเละรูปร่างในการประกอบสไลด์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นายไซนุดดีน สุหลง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  53 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องการเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาศิลปะการขาย รหัสวิชา 2202 - 2001 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวชุติมา เหมทานนท์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  54 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวนฤชล ถิละผะลิกะ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง