• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวกัญจน์ชญา กิมาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    2 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนวัฒน์ ศรีวิไล 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    3 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล ศรีเพชร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน