• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุวิชญ์ ศรีโชติ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายวิศรุต หอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายทศพร ผาวัลย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ เรื่อง อัตราส่วน
  ไม่มีระดับ  นางศรัญญา กลการ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง