• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ศรีดำ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศยามล กลิ่นเกษร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายศรายุทธ สมสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวปณิตา แก้วยอด 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพล ทองสง่า 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุวิชญ์ ศรีโชติ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายวิศรุต หอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายทศพร ผาวัลย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
   2. นายสุกฤษฎ์ ศรีท่าซอม
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายชัชพิสิฐ ดำชุม
   2. นายเอกสิทธิ์ ศรีทองกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:จัดทำสื่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์การบัญชีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware
  ปวช.  1. นางสาวธนัชพร ศิริสมบูรณ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เว็บไซต์มูลนิธิเมตตาธรรมหรืออริยะธรรมขงเมี่ยว
  ปวช.  1. นางสาวเกวลิน อินทรสวัสดิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:บัญชีเงินเดือนแบบไฮเทค
  ปวส.  1. นางสาวอุทัย คชชะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  25 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ เรื่อง อัตราส่วน
  ไม่มีระดับ  นางศรัญญา กลการ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้สื่อเอนิเมชั่น ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ราชวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
  ไม่มีระดับ  นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน