• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริภรณ์ ภูบาล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
    2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายธรรศชนก นาลโชคสกุล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน