• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวผุสดี คงเนิน 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนูรีน่า สมหวัง 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายรุ่งภพ หอยแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวเกศณี กำลังเกื้อ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางอรุณ คุ้มชุ่ม 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง