• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริรัตน์ แสงระวี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนัสรีน เอียดสุหรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวผุสดี คงเนิน 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวเมวีญา ธรรมแพทย์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจีระศักดิ์ ขุนเดื่อ
   2. นางสาวกรุณา รัตโนภาส
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนูรีน่า สมหวัง 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายรุ่งภพ หอยแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนันธชัย พลัดบุญทอง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารและการวางแผนการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ ก่อน-หลังการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาววิลาวัลย์ ศรีสันนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวเกศณี กำลังเกื้อ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางอรุณ คุ้มชุ่ม 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง