• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวดรุณี ทิศภูมี
   2. นายฐาวรักษ์ นุ่นทิพย์
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  น.ส.อัชรนันทร์ นราพรรณภักดี 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุพรรณษา รักษาวงศ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวรุซนี ดินหมิน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเกมส์ม้าหมุนบัญชี 5 หมวด
  ปวช.  1. นางสาวอนิสา หมิเหร็น
   2. นางสาวทินมณี ยะนาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6
  ปวช.  1. น.ส.มณฑิรา ชูเจริญ
   2. น.ส.รุจิรา แก้วกาญจน์
   3. น.ส.อาทิตยา สัพโรจน์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
  ปวช.  1. นางสาวอาริยา เพชรทอง
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โต๊ะรีดผ้าเคลื่นที่เอนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาววรรัตน์ อินนุรักษ์
   2. นางสาวเอมิกา เลื่อนกฐิน
   3. นาวสาวยุภารัตน์ ประศีร
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง