• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวพัชรี อินทะมู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลย์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างกลโรงงาน
  ชิ้นงาน:โครงการรถสองล้อบรรทุกอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเกิด
   2. นายปิยะราช สุวรรณมณี
   3. นายเกียรติศักดิ์ รามถิ่น
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง