• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวดรุณี ทิศภูมี
   2. นายฐาวรักษ์ นุ่นทิพย์
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  น.ส.อัชรนันทร์ นราพรรณภักดี 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกฤติยา สุขเกษม(ตัวสำรอง) 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุพรรณษา รักษาวงศ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวพัชรี อินทะมู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวกัญญาวีร์ ขาว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวณัฐพร เจริญสุข 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวรุซนี ดินหมิน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ เมืองอินทร์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายธนภัทร ชมเชย 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลย์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีระยุทธ หล้าเตะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างกลโรงงาน
  ชิ้นงาน:โครงการรถสองล้อบรรทุกอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเกิด
   2. นายปิยะราช สุวรรณมณี
   3. นายเกียรติศักดิ์ รามถิ่น
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเกมส์ม้าหมุนบัญชี 5 หมวด
  ปวช.  1. นางสาวอนิสา หมิเหร็น
   2. นางสาวทินมณี ยะนาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6
  ปวช.  1. น.ส.มณฑิรา ชูเจริญ
   2. น.ส.รุจิรา แก้วกาญจน์
   3. น.ส.อาทิตยา สัพโรจน์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
  ปวช.  1. นางสาวอาริยา เพชรทอง
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โต๊ะรีดผ้าเคลื่นที่เอนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาววรรัตน์ อินนุรักษ์
   2. นางสาวเอมิกา เลื่อนกฐิน
   3. นาวสาวยุภารัตน์ ประศีร
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนสูตรต้นทุน
  ปวส.  1. นางสาวสุมิตา ต้นงา
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ จอมแก้ว
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:รถเข็นบรรจุอุปกรณ์จัดเตรียมห้องพัก
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา สัจโภชน์
   2. นางสาวเมญาวดี คำแก้ว
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน