• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกวลิน อาจสามารถ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวดวงธิดา นวน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวฉันท์ชนก โต๊ะตาหอ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนาวุฒิ เข็มขาว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเอกชัย สมรักษ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอรรถพล พูนสวัสดิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวนุชนารถ คชเสนา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวมนัสนันท์ ชัยฤกษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายขจรศักดิ์ ยุเหล็ก 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องดัดเหล็กกลม
  ปวช.  1. นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์
   2. นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการนำระบบบัญชีต้นทุนมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแกนไม้ม้วน
  ปวส.  1. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว
   2. นางสาวสายฤดี จันทร์อ่อน
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดเศษวัชพืช
  ปวส.  1. นายธีร์วรา คงบุญ
   2. นายวราวิชญ์ ศรีอักขรกุล
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง