• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายศิริวัฒน์ จันทร์อุทัย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนพเดช ขุนนาพุ่ม
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ปั่นความรู้พี่สู่น้องเรียนรู้ศัพท์บัญชีสู่อาเซียน
  ปวส.  1. นางสาวตรีนุช ศรีฤทธิ์
   2. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201-2001 ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางสุภา นาคะสรรค์ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง