• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ รอบวัฒนานุกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวจันทรกานต์ คงแก้ว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายพิษณุ พังยาง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน