• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่่ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ รอบวัฒนานุกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายศิริวัฒน์ จันทร์อุทัย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวจันทรกานต์ คงแก้ว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนพเดช ขุนนาพุ่ม
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายพิษณุ พังยาง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปินด้วยโปรแกรม Dreamwever CS6
  ปวส.  1. นางสาวดรุณี กาญจวงค์
   2. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ปั่นความรู้พี่สู่น้องเรียนรู้ศัพท์บัญชีสู่อาเซียน
  ปวส.  1. นางสาวตรีนุช ศรีฤทธิ์
   2. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางประภาศิริ สินสิริ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การใช้แอปพลิเคชัน Classdojo และ Socrative ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยรัตน์ วงกต 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201-2001 ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางสุภา นาคะสรรค์ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง