• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวนรีเนตร สังข์โพธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวณัฐรัตน์ วัดสี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิดา จันทร์ทอง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายวัชรินทร์ เรืองเพ็ง
   2. นางสาวขนิษฐา ถาวงษ์กลาง
   3. นางสาวศุภรัสมิ์ มีชนะ
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการใช้คำศัพท์ทางการบัญชีในการบันทึกบัญชีโดยวิธีการนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชราชีพ ปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน