• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายชินาธิป เขียวเสน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกิตติยา สุทธิรักษ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวกิตติญา พรหมบุญแก้ว 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
   2. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาววงศ์
   3. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปวช.  1. นางสาวศิริลักษณ์ สุรกำแหง
   2. นางสาวประกายรัตน์ ขันสุข
   3. นายชยุตพงศ์ พันธวาที
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดมัลเบอรี่
  ปวช.  1. นางสาวแพรพลอย คงนวล
   2. นายเสกสรรค์ กำเนิดอินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:พัดลมควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายสุรศักดิ์ คงร่วมจิตร
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุภาภรณ์ นาทะชัย 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง