• สรุปเหรียญรางวัล

  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอลงกรณ์ หัวแหลม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวอรยา ประสาทแก้ว 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายวิทวัส อักษรพันธ์ุ
   2. นายธรรพ์นธร อยู่เกตุ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง