• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวชนัฎฐา ทองรัก 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวประนัดดา ทองโชติ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวพัชราภา ภารา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัฐริกา สมคิดหมาย 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพีรวรรณ เพชรกำเนิด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นายอภิสิทธิ์ ประสพมิตร
   2. นางสาววรวรรณ์ คงทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตติยา หมั่นไชย 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายภูวมินทร์ แมงเมิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุวงค์ ข่วงทิพย์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนราภรณ์ ส่งศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายชาญณรงค์ หีตเพ็ง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายศุภชัย ล่องลอย 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธีรภัทร นกขุ้ม
   2. นายวรานนท์ ทองจันทร์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน