• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกิรณา นิลมณี 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธรรมพร อริยวัฒนานนท์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสุวนันท์ สละ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัชปกรณ์ จันทร์เลื่อน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิริชัย นาคพี่น้อง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจิราวรรณ หนูสงค์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุพงค์ ทิพย์บรรพต 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพิทธพงศ์ โพธิ์ไทร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวิศรุต นิลรัตน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายศิริชัย ศรีสังกาศ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพนิกร สิทธี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวารินทร์ ขุนชุม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นางสาวรวิภา สังข์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดเฟอร์นิเจอร์จากถังนํ้ามัน200ลิตร
  ปวช.  1. นางสาวกรกมล มาตวังแสง
   2. นางสาวศิริพร เอี่ยมสำอางค์
   3. นางสาวอาทิตยา เทพบุญศรี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงการเครื่องอัดกระป๋องเพื่อลดโลกร้อน
  ปวส.  1. นายรัชภูมิ คงเมือง
   2. นายศุภชัย จันทร์มณี
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง