• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวอาภาวรรณ แคล้วอ้อม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน