• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวชญาณัฐ โบศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายยศพัฒน์ อาคะมา
   2. นางสาวปภาวดี มณีโชติ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายอดิเทพ สุกขาว 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ปวช.  1. นางสาวธัชฌิมาภรณ์ ปานมา
   2. นางสาวปรียานุช สโมสร
   3. นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์ยิ่ง
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:วงล้อบริหารหัวไหล่และแขน
  ปวช.  1. นางสาวพิมลภัส ชูมณี
   2. นางสาวเจษฎาพร เพ็งสกุล
   3. นางสาววิริญา พริกเล็ก
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:กะปิเม็ดขนุน
  ปวช.  1. นางสาวณัฐวดี หมวดใหม่
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ
   3. นางสาวนฤมล นกยูงทอง
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เทียนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวปวรรัตน์ ดิษฐ์คล้าย
   2. นางสาววีรวรรณ มณีฉาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
  ปวส.  1. นายทัศน์พล เพชรอาภรณ์
   2. นายกิตติธัช ธรรมกิจ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง