• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายวรุตม์ อิสลาม 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  2 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นวลละออง 75.35  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  3 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.  1. นายพีรณัฐ ขุนฤทธิ์รงค์
   2. นายอัษฎาวุธ ใบตะเห
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  4 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.  นายภูมิสิทธิ์ สังข์รุ่งเรือง 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  5 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายอนุชา ฐิตะปุระ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  6 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายวิริทธิ์พล จันทร์แสงกุล 77.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  7 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายนิติศาสตร์ ทิวคง 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  8 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายกิตติศักดิ์ หลีเชียรคู่ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายบุลากร เอียดเจริญ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  10 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายศิวะดล ประทุมมณี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  11 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายสรยุทธ์ พฤศบุญจันทร์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  12 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายธนโชติ เหรียญไกร 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายปภาวิน เลี่ยมแก้ว 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)