• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายกฤษดา วิลัยมาศ 82.08  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  2 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายลุตฟี บุตรเติบ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  3 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายวชิรวิทย์ สังขวิเชียร 86.96  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  4 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายปราโมทย์ รัตนนุพงศ์ 83.48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  5 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายธีรวัฒน์ ลัทธิพรหม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  6 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายอานนท์ หวังนุรักษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  7 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายสิทธิศักดิ์ เกลี้ยงแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  8 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายชัยนาวี วายี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  9 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวพัชรพร รักษายศ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  10 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายธีรพล เถาว์ชู 82.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  11 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวปิยะนันธ์ หม่อมปลัด 82.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  12 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายภูวนัยน์ สังข์ชุม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  13 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายจุลจักร สุพงษ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  14 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายมารุต ประกอบกิจ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  15 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบุญฤทธิ์ ยังช่วย 87.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  16 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส.  นางสาวศศิวิมล นงค์นวล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  17 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส.  นางสาวณัฐธิดา ต้วนมิหนา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร