• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวชนัฎฐา ทองรัก 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวอรอนงค์ กระบรรณ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวมนฤดี บรรจงเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิตติมา คงสุข 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริรัตน์ แสงระวี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปนัดดา พิมคีรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรีดา มะติเยาะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริภรณ์ ภูบาล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวณัฐฐาพร รักเงิน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  16 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวัชระ สุวรรณรัตนโชติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  17 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายศุภกิต การสำเริง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  18 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวุฒิไกร เขื่่อนขันธ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  19 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายธรรศชนก นาลโชคสกุล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  20 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายชานนท์ ไชยศรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  21 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  22 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวนรีเนตร สังข์โพธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  23 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาววริญญา จันทร์ศรีใหม่ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  24 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวประนัดดา ทองโชติ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  25 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  26 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนัสรีน เอียดสุหรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  27 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวบงกช เดี่ยววัฒนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  28 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ รอบวัฒนานุกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  29 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายยงยุทธ ประดู่ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  30 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  31 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวฐิติกานต์ ชูอินทร์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  32 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัณย์ นะพล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  33 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววันทินีย์ บุญเอียด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  34 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  35 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรา ศรีภูมาตร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  36 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวกัญจน์ชญา กิมาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  37 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอนงค์ สุวรรณรัตน์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  38 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาววริศรา ปลอดแก่นทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  39 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุชศิรา ทองชัย 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  40 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกวลิน อาจสามารถ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  41 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริศรา ชื่นศรีทอง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  42 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นายอังกูร ไหมหมาด 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  43 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวณัฐรัตน์ วัดสี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  44 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ฃร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  45 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุรีซาน เหมหา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  46 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนัศริน บินดุเหล็ม 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  47 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสมฤทัย เส็นหมาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  48 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  49 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  50 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิชิดา ทองสง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  51 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวดวงธิดา นวน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  52 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวเสาวลักษ์ สิทธิภักดี 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  53 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  54 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอุษณา ลักลำ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  55 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  56 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  57 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสุภาภร ยอดนุสิทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  58 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวณีรนุช บัวเขียว 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  59 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวพัชราภา ภารา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  60 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวอาภาวรรณ แคล้วอ้อม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  61 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวจันทรกานต์ คงแก้ว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  62 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  63 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนูรีดา มุนิมะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  64 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวพณัฐดา บุญฤทธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  65 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  66 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  67 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวเมวีญา ธรรมแพทย์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  68 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายศุภากร เส้งโสต 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  69 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวภัสราภรณ์ ขุนทองปาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  70 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายรัชชานนท์ ทองฤทธิ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  71 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  72 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  73 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐริกา รัตนาพล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  74 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนิอารอฟะห์ ปูเต๊ะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  75 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายอดิศักดิ์ บัวอ่อน 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  76 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายซอเว่ย อุย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  77 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะฉัตร มุงคุณ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  78 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  79 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวภัทรศยา หนูทอง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  80 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นายนัฐฐิกร ทองแดง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  81 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสาธิตา ปฐมนุวงศ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  82 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสิรวิชญ์ วงศ์อติรัตน์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  83 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัฐริกา สมคิดหมาย 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  84 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นายจิตรภณ ก่อเกียรติสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  85 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  86 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายณัฐวุฒิ ไชยกิจ
   2. นางสาวภัคจิรา มณีโสภาคย์
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  87 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายปิติ หวัดแท่น 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  88 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยธิดา วรวุฒิวราภรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  89 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  90 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  91 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพีรวรรณ เพชรกำเนิด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  92 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายสุไลมาน หมัดสาแหละ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  93 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธนพร เลนคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  94 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  95 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  96 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  97 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวปัทมาวรรณ เรืองพุทธ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  98 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  99 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาววัลภา จันทร์จิต 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  100 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  101 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเมธาวี แซ่หยาง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  102 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนัสรีน มะรานอ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  103 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอรพินท์ ฤทธิรงค์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  104 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวฟาอีซะฮ์ มากาเต 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  105 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวดวงพร ดำใหม่ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  106 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปิยะดา เรืองรุด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  107 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นายอภิสิทธิ์ ประสพมิตร
   2. นางสาววรวรรณ์ คงทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  108 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวรัชนีกร ศรีพลับ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  109 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิดา จันทร์ทอง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  110 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตติยา หมั่นไชย 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  111 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมรีย์ แซ่นิ้ม 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  112 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผุดผาด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  113 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  114 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา เอียดเฉลิม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  115 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุวัยบะห์ มะแลมะ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  116 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายปฏิพล ชนะพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  117 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยชนก สุวรรณมาลา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  118 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาววรพนิต เปรมปรีชา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  119 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรจิตรลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  120 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดาดฟ้า วงษ์ศรีเผือก 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  121 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูสนัย บินโส๊ะ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  122 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  123 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวนราช อินทรสุข 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  124 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  125 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวมุกธิดา มิ่งเมือง
   2. นางสาวสุกานดา เพชรวิเชียร
   3. นายภาคิน เยี่ยมแสง
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  126 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวกันต์ธวัลย์ อาแว
   2. นางสาวฟิรเดียร์ บิดิง
   3. นางสาวปัญจมา อ้วนเเย้ม
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  127 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวทิพย์นารี มณีศรี
   2. นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง
   3. นางสาวฐิตินันท์ หนูทอง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  128 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ อินสงเคราะห์
   2. นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์เชียร
   3. นางสาวฐิติวรดา แสงศรี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  129 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายชมาพันธ์ หนูไหม
   2. นายพนาดร โพธิ์อบ
   3. นางสาวอลิษา จันทะศร
   4. นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ
   5. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร จำเริญ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  130 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  131 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  132 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายปฏิพล มุสิกะ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  133 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  134 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนวัฒน์ ศรีวิไล 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  135 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายฐิติพล ธานินพงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  136 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอันดา บราวน์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  137 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายธนิศร บุญจันทร์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  138 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายวศิน กาซอ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  139 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายพิษณุ พังยาง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  140 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายศรายุทธ สมสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  141 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายยศกร เกลี้ยงมณี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  142 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาววรรณิภา พุฒพันธ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  143 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายภูวมินทร์ แมงเมิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  144 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  145 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายอภิไชย สุทธิหวังสถาน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  146 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสิทธินันท์ ไชยทอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  147 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  148 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นาย นัสรุจณ์ เวณุพุกกะณะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  149 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  150 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุวงค์ ข่วงทิพย์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  151 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  152 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธิวากร ธีระกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  153 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  154 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนันธชัย พลัดบุญทอง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  155 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  156 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล ศรีเพชร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  157 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนายุต ธาระจักร์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  158 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนยศ บุญชู 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  159 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสถาพร หมวดทิพย์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  160 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอิสมาแอ รีสะอิ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  161 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวขวัญธิดา อินทวงค์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  162 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  163 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายภาณุวิชญ์ บุญเกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  164 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนวัฒน์ กาญจนวิวิญ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  165 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนิติพร พัฒนสิงห์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  166 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนราภรณ์ ส่งศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  167 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกฤติยา สุขเกษม(ตัวสำรอง) 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  168 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวมัณฑนา เล่งตู 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  169 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวเกสรา แก้วแป้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  170 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวนุชนารถ คชเสนา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  171 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวกัญญาวีร์ ขาว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  172 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปวีณา ประชี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  173 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายธรรมราช ประสิทธ์พงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  174 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวณัฐพร เจริญสุข 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  175 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสหรัฐ สิทธิศักดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  176 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวมนัสนันท์ ชัยฤกษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  177 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  178 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุพงศ์ สุวรรณมณี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  179 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายกรวิชญ์ ทุ่งแซะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  180 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ เมืองอินทร์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  181 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายไชยา ปันวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  182 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายธนภัทร ชมเชย 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  183 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายชาญณรงค์ หีตเพ็ง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  184 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีระยุทธ หล้าเตะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  185 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอามัล ยะระ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  186 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปรเมษฐ์ แสงมณี 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  187 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายศุภชัย ล่องลอย 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  188 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  189 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเอกรินทร์ นิลงาม 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  190 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายซัลมาน บินดุเหล็ม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  191 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายประสิทธิ์ ปะดุกา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  192 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายคณิศร ธรรมปาโล
   2. นายพงศกร นิ่มเส้ง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  193 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  194 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวอังศุมาลิน แก้วมณี
   2. นายรณฤทธิ์ เกตุผิน
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  195 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ป้ายไฟเพื่อบริการแก่โรงเรียนเจริญมิตร
  ปวช.  1. นายพรเทพ ชาญพล
   2. นางสาวหัสติยา เกตุเพชร
   3. นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส
  89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  196 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:จัดทำสื่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์การบัญชีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware
  ปวช.  1. นางสาวธนัชพร ศิริสมบูรณ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  197 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สี่สหายรักษ์โลก
  ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวจิราพร ชาติมนตรี
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  198 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Fun Fortune of English Words
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์
   2. นางสาวอริสา หอมเดช
   3. นางสาววรรณวิศา สุชาติพงศ์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  199 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องกระตุกลูกปืนล้อหลัง 6 รู
  ปวช.  1. นายสิทธิชัย เกิดขุมทอง
   2. นายพนม ดาวกระจาย
   3. นายอนุรักษ์ ปานตุลย์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  200 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  ชิ้นงาน:ภาพยนต์สั้นเรื่องเด็กติดเกม
  ปวช.  1. นายภาคิน จันทรัตน์
   2. นายวรเมธ อังปนานนท์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  201 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ของท่ี่ระลึกเปเปอร์มาเช่ท่ามวยไชยา
  ปวช.  1. นายเอกราช แก้วสีเหลือง
   2. นางสาวธวัลรัตน์ ปานเจริญ
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  202 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนน้ำหอม
  ปวช.  1. นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว
   2. นางสาวนภารัตน์ คงจิตงาม
   3. นางสาวสิรินันท์ สุนธุพาชี
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  203 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกม OX. กับบัญชีการเงิน
  ปวส.  1. นางสาวบุษยา แก้วอุบัตร
   2. นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  204 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
  ปวส.  1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์พลัด
   2. นางสาวเจนณิกา วีระสุข
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  205 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบควบคุมอุปกรณ์หลอดไฟภายในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต IOT (Internet Of Things) ผ่านแอพพลิเคชัน
  ปวส.  1. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  206 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านค้า PDC Yala
  ปวส.  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวสุรีพร สิงห์ศร
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  207 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Classic น้ำพริกตะไคร้ไข่เค็ม
  ปวส.  1. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   2. นายอาทิจพันธุ์ ภัคลดาพงศ์สิน
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  208 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการเกมส์เปิดป้ายทายคำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ปวส.  1. นายชลพรรษ บุญญาธิการ
   2. นายประมุข ดีเป็นแก้ว
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  209 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการนำระบบบัญชีต้นทุนมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแกนไม้ม้วน
  ปวส.  1. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว
   2. นางสาวสายฤดี จันทร์อ่อน
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  210 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายาบอกเวลา
  ปวส.  1. นางสาวพรชิตา บิลหร่อหีม
   2. นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมณี
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  211 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แชมพูสระผมจากอัญชันมะนาว
  ปวส.  1. นายอาทิตย์ แซ่งพ่าง
   2. นางสาวพนิตพร สะม๊ะ
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  212 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ซอสเพสโต้(Pesto Sauce)
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล หนูจันทร์
   2. นางสาวพรพิมล อินทะเรือง
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  213 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมทองม้วนเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวจิตรามณฑน์ พูลเกิด
   2. นางสาวเมธาวี แก้วนุ้ย
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  214 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.2
  ปวส.  1. นางสาวสมฤดี เกื้อจอก
   2. นางสาวพัฒนา เส้งมหันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  215 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี กรณีศึกษาร้านหลังสวนการดนตรี
  ปวส.  1. นายนภัทร สิงจานุสงค์
   2. นายชยากร คงสุวรรณ
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  216 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีสู่ชุมชน(ร้านลายตา)
  ปวส.  1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญช่วย
   2. นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  217 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ ข้าวแต๋นจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นางสาวอัจฉรา พวงพวา
   2. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  218 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงงานบริการระบบสนับสนุนการขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์สำหรับร้านแฟชั่นปักษ์ใต้
  ปวส.  1. นางสาวสุคนธา เภรี
   2. นางสาวศรสวรรค์ แช่มไล่
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  219 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การออกแบบและแนะนำการจัดทำบัญชีการทำผลิตภัณฑ์ครีมขัดรองเท้าจากว่านหางจระเข้และเปลือกกล้วย
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร เพชรรุณ
   2. นางสาวสุนิสา เพชรน้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  220 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เก้าอี้จากยางล้อรถยนต์
  ปวส.  1. นางสาวศูภลักษณ์ ผลศัพย์
   2. นางสาวพรพิมล บรรพต
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  221 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:Tourist Attraction Book 3D
  ปวส.  1. นางสาวภัทรวดี ธราพร
   2. นายอำพัน พนัทพงษ์
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  222 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เกลือขัดผิวจากส้มจี๊ด
  ปวส.  1. นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง
   2. นางสาวกุศลิน โซซอง
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  223 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:สบู่กระดาษ
  ปวส.  1. นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลบุญรอด
   2. นางสาวสุภาพร สุริโยทัย
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  224 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านกู๊ดไอเดียเครื่องเขียน
  ปวส.  1. นางสาวชนิกานต์ จุ้ยส่องแก้ว
   2. นางสาวนลินี เหมือนทองเกื้อ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  225 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:วุ้นชาไทยไข่มุก
  ปวส.  1. นางสาวกนกชน ฟุ้งมงคลเสถียร
   2. นางสาวจิดาภา หมาดดำ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  226 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น
  ปวส.  1. นางสาวปวริศา ผ่องผุด
   2. นางสาวอามีนา พูลสุข
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  227 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนสูตรต้นทุน
  ปวส.  1. นางสาวสุมิตา ต้นงา
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ จอมแก้ว
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  228 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ
  ปวส.  1. นางสาวญาณิศา ภูกิ่งเงิน
   2. นางสาวอภิชญา เลขะจิตร
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  229 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:จักรยานเดิน (BIKE WALKING)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา
   2. นายตะวัน แสงมณี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  230 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:รถเข็นบรรจุอุปกรณ์จัดเตรียมห้องพัก
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา สัจโภชน์
   2. นางสาวเมญาวดี คำแก้ว
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  231 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:พื้นฐาน
  เรื่อง:ผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ กลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Co-op กับกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นางสาวมัลลิกา คงอินทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  232 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาชีพพื้นฐาน
  เรื่อง:วิธีการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  233 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรคำ (flash card) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  234 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  เรื่อง:การศึกษาผลการใช้ www.Inwshop.com ในการสร้าง website ด้วย วิธีการสอนแบบสาธิต
  ไม่มีระดับ  นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  235 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริพร ทองวิจิตร 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  236 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญพื้นฐาน
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องตรรกศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางมาลินี ษัฏเสน 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  237 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind map)
  ไม่มีระดับ  นางสาวธารทิพย์ หอมไกล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  238 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานแผงควบคุม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้นรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  239 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกปฎิบัติการสร้างงานกราฟิกที่มีผลต่อการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชา(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  240 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้สื่อเอนิเมชั่น ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ราชวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
  ไม่มีระดับ  นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  241 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุดาวรรณ อิสราพงศ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  242 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ
  เรื่อง:พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  243 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน Job Analysis รายวิชาภาวะผู้นำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้แผนที่ความคิด Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  244 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องอุปกรณ์เครือข่าย การเข้าวิธีการและขั้นตอนการเข้าหัวสาย RJ-45 โดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวปวริศา ณัฐราษฎร์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  245 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมในรายวิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP โดยผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  246 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:ผลการใช้เพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิทธิ ศรีนาค 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  247 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อของจริง ในรายวิชาการวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  248 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค 5WIH
  ไม่มีระดับ  นางสาวปนิตา พูลสวัสดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  249 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:สื่อประกอบการสอนรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวซัลวาห์ วัฒนะ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  250 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้สื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวญาณทัศน์ ทองคำ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  251 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารและการวางแผนการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ ก่อน-หลังการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาววิลาวัลย์ ศรีสันนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  252 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคำนวณค่าลดหย่อน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันการบัญชี โดยเรียนรู้เเบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิต STAD ของนักเรียน ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  253 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฃ่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางนิพาพร ชุมนุมมณี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  254 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการนำเสนอ เรื่อง การใช้ภาพหรือกราฟฟิกเเละรูปร่างในการประกอบสไลด์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นายไซนุดดีน สุหลง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  255 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน2 เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางอำมรรัตน์ มากชิต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  256 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001–1001 เรื่องบุคลิกภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นายทวีศักดิ์ สังข์แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  257 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การศึกษาผลของการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องเทคนิคการขาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ไม่มีระดับ  นายวีรภัทร คงชัย 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  258 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ผลจากการใช้เทคนิคผึ้งแตกรัง เรื่อง รายการปรับปรุงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
  ไม่มีระดับ  นางสาววัชรี ศิริรังษี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  259 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากโดยใช้โมเดลจำลอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
  ไม่มีระดับ  นางศิริวรรณ ตันกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  260 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะและหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
  ไม่มีระดับ  นายสุมิตร ริทธิ์โต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  261 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการใช้คำศัพท์ทางการบัญชีในการบันทึกบัญชีโดยวิธีการนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชราชีพ ปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  262 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่มีระดับ  นายอนันต์ ศรีมุกข์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  263 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องการเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาศิลปะการขาย รหัสวิชา 2202 - 2001 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวชุติมา เหมทานนท์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  264 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวศศิวิมล จันทร์ภักดี 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  265 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายอันดา ไภยจินดา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  266 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายศุภโชค ชัยวิชิต 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  267 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  268 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  269 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายอนันดา หมัดสี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  270 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวนิสาชล บัวแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  271 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกันตนา แกสมาน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์