• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.  นายพรหมมินทร์ แสงอาวุธ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  2 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.  นายตะวัน หนูสังข์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  3 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.  นายธนวรรธน์ กาญจนะ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  4 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช.  นายพลพล กาลกล 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  5 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายณัฐพล ตรีชัย 93.74  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  6 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายกิติพงศ์ ไตรเดช 91.28  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  7 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายกฤษดา วิลัยมาศ 82.08  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  8 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายวรุตม์ อิสลาม 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  9 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช.  นายณัฐพงษ์ นวลละออง 75.35  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  10 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.  1. นายภีรภัทร คำศรี
   2. นางสาวณิชกานต์ มณีศรี
  100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  11 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.  1. นายวชิร ช้างอินทร์
   2. นายภูริวัตร์ มั่นแก้ว
  100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  12 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.  1. นายธารเพชร ทิพย์ประไพ
   2. นายพรเทพ คุ้มปั้น
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  13 ทักษะวิชาติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ปวช.  1. นายพีรณัฐ ขุนฤทธิ์รงค์
   2. นายอัษฎาวุธ ใบตะเห
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  14 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายรัฐศาสตร์ ฉางวัง 96.52  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  15 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายอาลาวี้ห์ ยุทธสะอาด 93.91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  16 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายณัฐวุฒิ บุญซ้วน 90.72  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  17 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายพีรวิชญ์ เต้งภู่ 90.72  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  18 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายลุตฟี บุตรเติบ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  19 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายวชิรวิทย์ สังขวิเชียร 86.96  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  20 ทักษะการติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร ปวช.  นายปราโมทย์ รัตนนุพงศ์ 83.48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  21 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายศุภกร บุญศรี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  22 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายอดุล บิลหะหมัด 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  23 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายชนาเมธ รักธรรม 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  24 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายธีรวัฒน์ ลัทธิพรหม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  25 ทักษะงานฝึกฝีมือ ปวช.  นายอานนท์ หวังนุรักษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  26 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.  นายเทวราช สิงห์แก้ว 56  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  27 พิมพ์ดีดอังกฤษ ปวช.  นายภูมิสิทธิ์ สังข์รุ่งเรือง 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  28 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายสุพัฒน์ ทองด้วง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  29 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นางสาวนภัส แก้วแกมเพ็ชร 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  30 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายศุภกร ขำเกิด 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  31 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายสุรชาด แสงนิ่มนวล 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  32 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายจีรายุทธ์ วัฒนพงศ์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  33 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นางสาวกัณฐิกา แดงเรือง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  34 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นางสาวสายฝน พราหมหนู 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  35 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นางสาวรสริน สุพร 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  36 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายธีรวิทย์ ผ่องแผ้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  37 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายสิทธิศักดิ์ เกลี้ยงแก้ว 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  38 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายชัยนาวี วายี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  39 ทักษะโปรแกรมกราฟิก ปวช.  นายอนุชา ฐิตะปุระ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  40 ทักษะโปรแกรมฐานข้อมูล ปวช.  นายธีระเดช สุชาติพงศ์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  41 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นางสาวนูรอาซีกีน ฟุ้งเสถียร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  42 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นายธีรภัทร สุกรอดรู้ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  43 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นางสาวกนกวรรณ สุขสวัสดิ์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  44 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นางสาวพรนภัส อนุสร 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  45 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นายนนทพัทธ์ ญาณโภช 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  46 ทักษะการสร้างเว็บไซต์ ปวช.  นายณัฐนันท์ หาญชนะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  47 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวอรอุมา เกิดพันธ์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  48 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวปริญดา จันทรสมมิตร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  49 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวรัชนี ฉิมเรือง 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  50 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวภัณฑิรา เบ๊เจริญสุข 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  51 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายอัคเรศ กรดเต็ม 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  52 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวภัทราภรณ์ ใจห้าว 97.5  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  53 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวอินทิรา รักษายศ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  54 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายธรรมรัศมิ์ จันทร์แก้ว 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  55 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาววรัมพร ขวัญเมือง 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  56 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวพัชรพร รักษายศ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  57 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายธีรพล เถาว์ชู 82.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  58 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นางสาวปิยะนันธ์ หม่อมปลัด 82.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  59 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวช.  นายวิริทธิ์พล จันทร์แสงกุล 77.5  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  60 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายปิยะวัฒน์ เจริญวงศ์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  61 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นางสาวสิรินยา รุ่งเรือง 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  62 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นางสาววลัยรัตน์ เชยโพคา 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  63 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นางสาวมัญฑิตา บุญถนอม 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  64 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นางสาวอารีย์ เมียนแก้ว 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  65 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายทัศไนย รักษ์กำเนิด 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  66 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายวัชระ เมฆแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  67 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นางสาวปรางทิพย์ วุ่นพันธ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  68 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายภูวนัยน์ สังข์ชุม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  69 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายนิติศาสตร์ ทิวคง 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  70 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายกิตติศักดิ์ หลีเชียรคู่ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  71 ทักษะคอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ ปวส.  นายบุลากร เอียดเจริญ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  72 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายพงศธร วิมลเมือง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  73 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายยศพัฒน์ เครือจันทร์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  74 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายจุลจักร สุพงษ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  75 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายมารุต ประกอบกิจ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
  76 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายศิวะดล ประทุมมณี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  77 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายสรยุทธ์ พฤศบุญจันทร์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  78 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายธนโชติ เหรียญไกร 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  79 ทักษะระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ปวช.  นายปภาวิน เลี่ยมแก้ว 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  80 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูมิภัทร แก้วสีนวล 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  81 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวโณเฟียร์ อาดำ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  82 ทักษะองค์ประกอบศิลป์สำหรับงานคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธีรภัทร ใบตานี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  83 ทักษะระบบจัดการฐานข้อมูล ปวส.  นางสาวมานิตา หอมหวล 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  84 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  นายตะวัน หีดแก้ว 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  85 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  นายธนภัทร สินไชย 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  86 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  นายวันทหาร ไกรสิทธิ์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  87 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  นายวรพงศ์ ศรีจำปา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  88 ทักษะการใช้โปรแกรมสร้างภาพเคลื่อนไหว ปวส.  นายชาคริต อุปฐาก 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  89 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.  นายวีระพงศ์ น้ำขาว 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  90 ทักษะการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ ปวส.  นายนพเดช ชาหอม 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง
  91 ทักษะการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบุญฤทธิ์ ยังช่วย 87.5  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  92 ทักษะมัคคุเทศก์ (มัคคุเทศก์ท้องถิ่น) ปวช.  1. นายจิระวัฒน์ ช้างน้ำ
   2. นางสาวปาตีเมาะ กาโปะ
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  93 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส.  นางสาวศศิวิมล นงค์นวล 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  94 ทักษะบาร์และเครื่องดื่ม ปวส.  นางสาวณัฐธิดา ต้วนมิหนา 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร