• สรุปเหรียญรางวัล

  ทุกสถานศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ สถานศึกษา
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายอรรถพล กล่อมรักษ์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายกิตติพันธุ์ ศรีทิพย์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายฮาดิษ เหมมัน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายปุรเชษฐ์ สุดทอง 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  5 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายวรวัฒน์ ใส่เกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  6 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายณัฐนันท์ มาตรคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  7 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  8 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายนรากร นะวานิช 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  9 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  10 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายนพคุณ สมเขาใหญ่่ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  11 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายชาญวิทย์ จันทร์กบ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  12 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายพิรเดช ช่วยบำรุง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  13 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายสหรัฐ เรืองฤทธิ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  14 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธนกร ไทรสีหา 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  15 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรนนท์ หนูขาว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  16 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ชั่งเกตุ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  17 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวรัตติยา สิงหเดช 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  18 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวทริกา ทองเจริญ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  19 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพลอยชมพู พะสียา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  20 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวศศิเรียม เอี่ยมครอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  21 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาววาสนา มีแสง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  22 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวธัญญารัตน์ สุวรรณาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  23 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวชนัฎฐา ทองรัก 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  24 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวอรอนงค์ กระบรรณ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  25 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวมนฤดี บรรจงเวช 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  26 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  27 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวสุประภา ขุนทอง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  28 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสร้อยสุดา คงบางปอ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  29 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวดารุณี ยงยิ่งยืน 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  30 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกัลยาณี ยืนยง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  31 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวมาริษา นาคพล 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  32 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวจิตติมา คงสุข 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  33 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริรัตน์ แสงระวี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  34 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวปนัดดา พิมคีรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  35 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรีดา มะติเยาะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  36 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวศิริภรณ์ ภูบาล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  37 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวณัฐฐาพร รักเงิน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  38 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ศรีดำ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  39 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายบุญญวัฒน์ เขียวแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  40 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวัชระ สุวรรณรัตนโชติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  41 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายศุภกิต การสำเริง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  42 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายวุฒิไกร เขื่่อนขันธ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  43 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายธรรศชนก นาลโชคสกุล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  44 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายสรธรรม คงเอื้อ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  45 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายทิวากร นุ่นสังข์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  46 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวช.  นายชินาธิป เขียวเสน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  47 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายธรรมรัตน์ รัตนประเสริฐ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  48 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายอติวิชญ์ ยิ่งถาวร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  49 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายกรณัฏฐ์ โชติพันธ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  50 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายซูเฟียน สาและเร๊ะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  51 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายชานนท์ ไชยศรี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  52 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ปวส.  นายจักรพันธ์ พาชีรัก 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  53 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวมัทธานิยาห์ เดชาพงษ์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  54 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  55 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกิรณา นิลมณี 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  56 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวกรรณิกา รักษ์แก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  57 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวนรีเนตร สังข์โพธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  58 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาววริญญา จันทร์ศรีใหม่ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  59 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวประนัดดา ทองโชติ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  60 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวสุมาภรณ์ พุ่มไสว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  61 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวจุฑารัตน์ หนูชู 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  62 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสุภาวดี ช่วยสถิตย์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  63 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวภูษณิษา คงรังษี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  64 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  65 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนัสรีน เอียดสุหรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  66 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวบงกช เดี่ยววัฒนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  67 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวกรรณิการ์ รอบวัฒนานุกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  68 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวนุชนาถ สะมาลา 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  69 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายชินดนัย ชาญประเสริฐ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  70 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายอานนท์ รุ่งสิริเมธากุล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  71 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายยงยุทธ ประดู่ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  72 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายศุภวิชญ์ หนูรอด 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  73 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวช.  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  74 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายทิวากร สามิภักดิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  75 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  76 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิณัฐดา พุทธจรรยา 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  77 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวฐิติกานต์ ชูอินทร์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  78 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววิลาวัณย์ นะพล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  79 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววันทินีย์ บุญเอียด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  80 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวสขิลา มาแดง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  81 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวศิริรักษ์ พรหมจันทร์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  82 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุภรางศุ์รัตน์ แซ่โอ้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  83 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวกฤตยา สุวรรณโล 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  84 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวสุพัตรา ศรีภูมาตร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  85 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวแพรวมณี สมุทวารี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  86 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวกัญจน์ชญา กิมาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  87 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรอนงค์ สุวรรณรัตน์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  88 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาววริศรา ปลอดแก่นทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  89 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุชศิรา ทองชัย 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  90 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวเกวลิน อาจสามารถ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  91 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวปริศรา ชื่นศรีทอง 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  92 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นายอังกูร ไหมหมาด 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  93 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวณัฐรัตน์ วัดสี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  94 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ฃร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  95 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนุรีซาน เหมหา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  96 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนัศริน บินดุเหล็ม 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  97 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวญาณิศา เกื้อเพ็ชร 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  98 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิกุล 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  99 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสมฤทัย เส็นหมาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  100 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภคนันท์ ชูสถิตย์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  101 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวอารญา จันทร์หอม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  102 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาววิชิดา ทองสง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  103 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวดวงธิดา นวน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  104 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวเสาวลักษ์ สิทธิภักดี 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  105 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวประกายดาว แซ่ภู่ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  106 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายศิริวัฒน์ จันทร์อุทัย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  107 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสุกัญญา ตามาต 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  108 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวศุภลักษณ์ อินจุ้ย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  109 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวภารดี จันทร์ชา 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  110 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนูรียา ดอเลาะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  111 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวภัทรนิษฐ์ ธัณญจิรัชย์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  112 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอุษณา ลักลำ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  113 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสิริวารินทร์ สุขลี่ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  114 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกรรณติยา ขาวเชื้อ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  115 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวสุภาภร ยอดนุสิทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  116 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวณีรนุช บัวเขียว 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  117 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวพัชราภา ภารา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  118 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอรวี ศรีษะสม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  119 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวฉันท์ชนก โต๊ะตาหอ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  120 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวเจนจิรา พรมชู 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  121 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกิตติยา สุทธิรักษ์ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  122 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวกนกวรรณ ศรีดาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  123 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวศยามล ตันติประเสริฐ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  124 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นายธีรเมธ เวศนานนท์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  125 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวผุสดี คงเนิน 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  126 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวปนัดดา จรณะจำนงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  127 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวขวัญเนตร ชูภักดิ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  128 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวอาภาวรรณ แคล้วอ้อม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจบัณฑิต
  129 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวจันทรกานต์ คงแก้ว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  130 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวสุพัฒนี มโนวงศ์สกุล 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  131 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนูรีดา มุนิมะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  132 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวพณัฐดา บุญฤทธิ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  133 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  134 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  135 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวเมวีญา ธรรมแพทย์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  136 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวกิตติญา พรหมบุญแก้ว 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  137 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวชนิดา ช่วยแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  138 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายปธานิน ชูสินโท 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  139 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายศุภากร เส้งโสต 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  140 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวภัสราภรณ์ ขุนทองปาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  141 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายรัชชานนท์ ทองฤทธิ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  142 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวณัฐณิชา โสดา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  143 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  144 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวเบบี้ บินมะหมุด 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  145 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอมรรัตน์ กิจสิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  146 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐริกา รัตนาพล 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  147 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนิอารอฟะห์ ปูเต๊ะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  148 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายอดิศักดิ์ บัวอ่อน 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  149 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายซอเว่ย อุย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  150 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะฉัตร มุงคุณ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  151 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวสิริลักษณ์ นุ่นรอด 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  152 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวภัทรศยา หนูทอง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  153 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวชญาณัฐ โบศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  154 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายพีรณัฐ ประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  155 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวณัฐนรี จายอำพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  156 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะมาศ ศรีขาว 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  157 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสุชาตา คงภัทร์รุจ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  158 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นายนัฐฐิกร ทองแดง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  159 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสาธิตา ปฐมนุวงศ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  160 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  161 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายพงศกร ยินดี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  162 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสิรวิชญ์ วงศ์อติรัตน์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  163 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัฐริกา สมคิดหมาย 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  164 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวพรนภัส โชติเทวชุบ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  165 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวจุฑามาศ ดวงแก้ว 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  166 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นายจิตรภณ ก่อเกียรติสุข 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  167 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนารีรัตน์ รักกะเปา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  168 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินันท์ แก้วศิริ
   2. นายอภิสิทธิ์ สกูลหรัง
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  169 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายจักรินทร์ สุธิตะพันธ์
   2. นางสาวณัฐธิดา บัวนุ้ย
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  170 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพีรพล สุวรรณ
   2. นางสาวอริสรา เจียระนัย
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  171 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายภาศกรณ์ แป้นพุ่ม
   2. นางสาวสิตานันท์ สอนเกลี้ยง
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  172 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายณัฐวุฒิ ไชยกิจ
   2. นางสาวภัคจิรา มณีโสภาคย์
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  173 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนพเดช ขุนนาพุ่ม
   2. นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมแก้ว
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  174 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายสหัสวรรษ น้อยสวัสดิ์
   2. นางสาวอรวรรณ สังข์ศิริ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  175 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายยศพัฒน์ อาคะมา
   2. นางสาวปภาวดี มณีโชติ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  176 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวดรุณี ทิศภูมี
   2. นายฐาวรักษ์ นุ่นทิพย์
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  177 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวมัลลิกา นาคพี่น้อง
   2. นายบูชิต วิฑูลพันธ์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  178 Reading Conclusion Contest ปวช.  นางสาวณัฐณิชา ด่วนเดิน 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  179 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายนราชัย​ นาคเจริญ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  180 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยดา ดวงจันทร์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  181 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวบุญสิตา บุญรัตน์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  182 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวธัญชนก ประสมพงศ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  183 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวมนัสวี วิชัยดิษฐ์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  184 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวฐานิต นิลคุปต์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  185 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายปิติ หวัดแท่น 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  186 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวปิยธิดา วรวุฒิวราภรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  187 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพิริยา เจริญรูป 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  188 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายวรวุธ มากบรรจง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  189 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวพีรวรรณ เพชรกำเนิด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  190 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายสุไลมาน หมัดสาแหละ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  191 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายธนัทชาติ วิจิตต์ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  192 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นายพัสกร คงแก้ว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  193 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธนพร เลนคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  194 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธัญญาพร เจียมสันต์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  195 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวนูรีน่า สมหวัง 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  196 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวมุกมีน๊ะ หะยีบากา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  197 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอัญชลี วงศ์สนิท 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  198 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวรังสิมา จอมแปง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  199 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวชนัญชิดา ภัครศุภศักดา 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  200 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวโชติรส ชาญศิลป์ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  201 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุนิสา พูลสวัสดิ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  202 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายกฤษณ์ ตรีพันธ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  203 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายวัชรารัตน์ พรหมทอง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  204 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวสุธัญญา ภูทอง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  205 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวจิราพัชร สมเคราะห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  206 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวปัทมาวรรณ เรืองพุทธ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  207 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางาวอัฐนาวดี บุญเพ็ชร 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  208 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาววัลภา จันทร์จิต 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  209 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวเกษศิรินทร์ อมรเวช 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  210 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  211 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายทัธนา คงภัทร์รุจ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  212 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  213 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวไดอาน่า หลำจะนะ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  214 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวเมธาวี แซ่หยาง 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  215 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนัสรีน มะรานอ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  216 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอรพินท์ ฤทธิรงค์ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  217 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวฟาอีซะฮ์ มากาเต 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  218 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวดวงพร ดำใหม่ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  219 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปิยะดา เรืองรุด 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  220 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นายอดิเทพ สุกขาว 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  221 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวพันธ์วิรา ดีนหมัน 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  222 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นายอภิสิทธิ์ ประสพมิตร
   2. นางสาววรวรรณ์ คงทอง
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  223 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวรัตนาภรณ์ ศิริรัตน์
   2. นางสาวกฤษณา สุดช่วย
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  224 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวเกศกนก คงแก้ว
   2. นางสาวกนกกานต์ คงบัวเล็ก
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  225 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาววณิชยา สมฤดี
   2. นางสาวนิชาภา ประจิมทิศ
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  226 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองฯ ไม่ระบุ  1. นางสาวสุธินันท์ มาลาสัน
   2. นางสาววันวิสา เกิดวั่น
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  227 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรีธร เพชรัตน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  228 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอนารดา พรหมเจริญ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  229 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายภูรินท์ หลงสวาท 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  230 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  231 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรินทิพย์ พัสระ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  232 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา หมวดเพชร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  233 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  234 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  235 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ คงบำรุง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  236 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุภนิดา จันทร์มาศ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  237 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอภิสรา สายเขียว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  238 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนีน่า ประเก็บ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  239 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุศรา จีรวงส์สุนทร 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  240 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวรัชนีกร ศรีพลับ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  241 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุทธิดา จันทร์ทอง 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  242 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอาทิตติยา หมั่นไชย 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  243 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมรีย์ แซ่นิ้ม 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  244 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนรินทร์ทิพย์ ผุดผาด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  245 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา ทองรักษ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  246 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวอรอุมา เอียดเฉลิม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  247 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว สุพัตรา แก้วชนะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  248 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวผกากรอง ดอกสี 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  249 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกรรณิการ์ สร้อยสุวรรณ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  250 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจันทร์จิรา นาคแก้ว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  251 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเพชรรัตน์ ขำ 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  252 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวภัณฑิรา ทองประสิทธิ์ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  253 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมธาพร แช่ลิ่ม 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  254 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิตสุภา ส่งไข 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  255 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิรศน์ สวัสดิ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  256 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสุดารัตน์ บุญพล 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  257 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  258 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวศยามล กลิ่นเกษร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  259 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเปมิกา กล้าคง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  260 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวนัทรี หมัดหลี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  261 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชุติมณฑน์ กุแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  262 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวศยากร ชูลำภู 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  263 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวธนพร วิรัชตั้งสกุล 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  264 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายสหชาติ ชูดำ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  265 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุวัยบะห์ มะแลมะ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  266 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายปฏิพล ชนะพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  267 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยชนก สุวรรณมาลา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  268 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาววรพนิต เปรมปรีชา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  269 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรจิตรลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  270 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาทิตญา หนูชู 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  271 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอนงค์ สังข์ประเสริฐ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  272 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวณิชากร หนูขาว 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  273 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอาพร บุญกลาง 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  274 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายพงษ์โพยม วัชรสุขุม 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  275 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวมาซีเต๊าะ แซแกะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  276 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวซาอาดะห์ บาราเฮง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  277 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวโซราญา โตะลูบือแซ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  278 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นายอรรนัส มะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  279 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพิมพิศา ประทุมทอง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  280 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจุฑามาศ จันทะโก 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  281 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอิสริยะ แซ่ตัน 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  282 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวณภัสสรณ์ จันทร์เจียก 55  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  283 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวทักษพร ชีวประโยชน์ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  284 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดาดฟ้า วงษ์ศรีเผือก 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  285 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวน้ำฝน ทองศรี 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  286 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสุทธิภณ วงศ์หิรัญเดชา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  287 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภคพฤทธ์ ภูวนตรัยเดโช 54  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  288 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธรรมนูญ ส้มเขียวหวาน 52  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  289 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูสนัย บินโส๊ะ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  290 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  291 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวนราช อินทรสุข 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  292 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  293 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศุภกฤตย์ เกิดสกุล 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  294 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจตน์ษฎา ขวัญทอง 50  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  295 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัชรพล ตรีไพบูลย์ 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  296 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวปริชญาพร สังข์หิรัญ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  297 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายศิวะ หนูใหม่ 51  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  298 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพฤติพงศ์ ชุมทอง 42  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  299 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงศ์ เทพสันตา 41  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  300 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายพิริยะ หนูเนียม
   2. นางสาวศิริพัฒน์ ไพจินดา
   3. นางสาวศศิวิมล ใหมจันทร์
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  301 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวพิมมาดา จาปัง
   2. นางสาววนิดา บุญลูน
   3. นางสาวภัทรวรรณ ใส่ละม้าย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  302 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวมุกธิดา มิ่งเมือง
   2. นางสาวสุกานดา เพชรวิเชียร
   3. นายภาคิน เยี่ยมแสง
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  303 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวกันต์ธวัลย์ อาแว
   2. นางสาวฟิรเดียร์ บิดิง
   3. นางสาวปัญจมา อ้วนเเย้ม
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  304 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวทิพย์นารี มณีศรี
   2. นางสาวธิดารัตน์ รัตนกระจ่าง
   3. นางสาวฐิตินันท์ หนูทอง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  305 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวศิรินทิพย์ อินสงเคราะห์
   2. นางสาวสุดารัตน์ พัฒน์เชียร
   3. นางสาวฐิติวรดา แสงศรี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  306 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวชลดา หมัดเล็บ
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ ใบเต้
   3. นางสาวสบีต้า วงค์หมัดทอง
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  307 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวเบญจวรรณ เกิดก่อ
   2. นางสาวพิมพ์บุษบา ขาววงศ์
   3. นางสาวเกศดารัตน์ ชายคีรี
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  308 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวปัณฑารีย์ ชูเนียม
   2. นายทวัศักดิ์ ขวัญทอง
   3. นางสาวกัญญาณัฐ เกตขาว
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  309 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายชุติชัย ชุมทองมา
   2. นางสาวถิรดา แซ่ลี
   3. นางสาววัชรภรณ์ ดำอ่อน
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  310 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายสิทธินนท์ บับภาร
   2. นางสาวปิยาพัชร ศรีนิล
   3. นางสาวนภัสวรรณ ชูรอด
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษานครพณิชยการ
  311 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นายชมาพันธ์ หนูไหม
   2. นายพนาดร โพธิ์อบ
   3. นางสาวอลิษา จันทะศร
   4. นางสาวพนิตนาถ เพ็งสุวรรณ
   5. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร จำเริญ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  312 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวชาลิสา สุริยมงคล
   2. นางสาวสุวรรณี อินทมะโน
   3. นางสาวพัชรี คงประเทศ
   4. นางสาวรอฮานา ยีกะจิ
   5. นายวรพล เหมือนทองมาก
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  313 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนูรีซัน เซ็ง
   2. นางสาววามีนา ปูแล
   3. นางสาวลลิดา ภมรทัต
   4. นางสาวชมพูนิกข์ อารีย์
   5. นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ
  74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  314 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวนุชนาถ วรรณะ
   2. นางสาวปิ่นมณี เพ็งหนู
   3. นายรติชาติ สังฆะโน
   4. นางสาวสุไรญา เทพวารินทร์
   5. นางสาวจีเหม้ย ลี
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  315 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายกิตติศักดิ์ ปานเหลือ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  316 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภูริณัฐ วัชรสุธากร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  317 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวรายุส แสงพลาย 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  318 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอลงกรณ์ หัวแหลม 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  319 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธรรมพร อริยวัฒนานนท์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  320 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายภาณุวัฒน์ บุญปลอด 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  321 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสุทธิศักดิ์ เคี่ยมขาว 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  322 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเกตน์สิรี ภูมิกลาง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  323 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฐธิดา อินทร์ทุ่ม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  324 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวประกายทิพย์ ทองมีเพชร 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  325 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายบุริศร์ โทบุรี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  326 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายวุฒิชัย สุคันโฑ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  327 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายสิทธิโชค รัตนพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  328 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายปฏิพล มุสิกะ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  329 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ ศรีสุวรรณ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  330 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนวัฒน์ ศรีวิไล 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  331 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายฐิติพล ธานินพงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  332 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอันดา บราวน์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  333 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายรุ่งภพ หอยแก้ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  334 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาววริษฐา อรุณศรี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  335 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  336 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  337 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวปภาวี ดาวลอย 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  338 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนาวุฒิ เข็มขาว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  339 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายยาซีน กิจจารักษ์ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  340 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นางสาวธัญชนก นาคโสภา 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  341 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายอนุรักษ์ สุขมาก 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  342 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายรัฐธรรมนูญ บำรุงชู 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  343 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายนรังสรรค์ รัดไว้ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  344 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายสุรภัทร สุขคล้าย 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  345 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวธิราพร ช่วยดวง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  346 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายธนิศร บุญจันทร์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  347 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายวศิน กาซอ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  348 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายพิษณุ พังยาง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  349 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายศรายุทธ สมสุข 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  350 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นางสาวปณิตา แก้วยอด 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  351 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  352 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสุวนันท์ สละ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  353 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  354 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายฟารุสก์ แกล้วกล้าหาญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  355 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวอรยา ประสาทแก้ว 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  356 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายยศกร เกลี้ยงมณี 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  357 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาววรรณิภา พุฒพันธ์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  358 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายภูวมินทร์ แมงเมิน 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  359 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  360 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายอภิไชย สุทธิหวังสถาน 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  361 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสิทธินันท์ ไชยทอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  362 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวกัญญารัตน์ ตรีผอง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  363 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวทิวาพร​ แซ่​กั่ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  364 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  น.ส.อัชรนันทร์ นราพรรณภักดี 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  365 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายสุทธิพงศ์ วันช่วย 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  366 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายธนกฤต ณ.นคร 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  367 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวสรรสุภา มารัตนกุล 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  368 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายนนทวัฒน์ กิตยวัฒน์ 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  369 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายพัสกร หรดี 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  370 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายปริพัฒน์ เปียสี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  371 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรุ่งนิรันดร์ หัสดี 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  372 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรัตนพล เสนทอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  373 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววิศณี ลือหล้า 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  374 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวีรวุฒิ แซ่หลี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  375 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายวิทวัส ไชยเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  376 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิวัฒน์ ใจรังษี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  377 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณรงค์ฤทธิ์ อักษรเดช 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  378 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจักรทิพย์ ศรีสุวรรณ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  379 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  380 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุพงศ์ จันอ่อน 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  381 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนนนท์ แก้วอุบัตร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  382 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัชปกรณ์ จันทร์เลื่อน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  383 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิริชัย นาคพี่น้อง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  384 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นาย นัสรุจณ์ เวณุพุกกะณะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  385 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายกษิดิ์เดช ทองชั้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  386 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภาณุวงค์ ข่วงทิพย์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  387 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายจิรายุ ชูเขียว 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  388 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธิวากร ธีระกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  389 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเวทิศ บุญตุโล 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  390 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนันธชัย พลัดบุญทอง 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  391 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอภิสิทธิ์ วงศ์แดง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  392 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล ศรีเพชร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  393 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิวกร ดีชูศร 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  394 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ณ ไชยศรี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  395 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายณัฐพล ทองสง่า 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  396 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายเจริญทรัพย์ สมทอง 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ
  397 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายสุเชาว์ เอกชน 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  398 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนฤชัย อินทร์จันทร์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  399 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกรณ์ รัตนะ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  400 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภูเบศวร์ ทองล้วน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  401 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเอกชัย สมรักษ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  402 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายรุสดี แวนาแว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  403 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายชินวัฒน์ ชูดวงจันทร์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  404 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพงษ์ นาคขวัญ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  405 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนายุต ธาระจักร์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  406 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนยศ บุญชู 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  407 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสถาพร หมวดทิพย์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  408 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอิสมาแอ รีสะอิ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  409 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกร สามัคคี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  410 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบวร เพชรัตน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา
  411 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายณัฐพล รักษ์นาค 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  412 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพิเชษฐ ศรีเมือง 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  413 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายภาสกร ช่วยดำ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  414 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอรรถพล พูนสวัสดิ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  415 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายปิตุพงศ์ รัตนบุณโน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  416 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอานนท์ ชูวัจนะ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  417 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงษ์เทพ แก้วเจริญ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  418 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาววิชุดา คล้ายบุตร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  419 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวจิราวรรณ หนูสงค์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  420 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวสุทธิกานต์ วรรณดี 76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  421 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชริญา ชัยปัญญา 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  422 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวน้ำทิพย์ จันทร์แพง 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  423 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวขวัญธิดา อินทวงค์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  424 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศุภดา ศรีธรรมโชติ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  425 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวส.  นางสาวศิริญญา สายสงวน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  426 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายเกียรติศักดิ์ วิเศษ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  427 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายภาณุวิชญ์ บุญเกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  428 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายธนวัฒน์ กาญจนวิวิญ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  429 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนิติพร พัฒนสิงห์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  430 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวนราภรณ์ ส่งศรี 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  431 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวกฤติยา สุขเกษม(ตัวสำรอง) 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  432 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวสุพรรณษา รักษาวงศ์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  433 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นางสาวดารารัตน์ สุวรรณรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  434 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวพัชรี อินทะมู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  435 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวมัณฑนา เล่งตู 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  436 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวเกสรา แก้วแป้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  437 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวนุชนารถ คชเสนา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  438 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวกัญญาวีร์ ขาว 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  439 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวปวีณา ประชี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  440 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายธรรมราช ประสิทธ์พงศ์ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  441 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวณัฐพร เจริญสุข 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  442 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสหรัฐ สิทธิศักดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  443 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวมนัสนันท์ ชัยฤกษ์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  444 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นางสาวรุซนี ดินหมิน 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  445 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวปรียานุช สังขะประดิษฐ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  446 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายภานุพงศ์ สุวรรณมณี 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  447 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายกรวิชญ์ ทุ่งแซะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  448 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวจิรนันท์ เมืองอินทร์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  449 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายไชยา ปันวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  450 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  451 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวสุชาดา สมปอง 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  452 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายขจรศักดิ์ ยุเหล็ก 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  453 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอนุวัฒน์ ลำดวน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลภาคใต้
  454 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายพลเทพ มณี 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  455 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุวิชญ์ ศรีโชติ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  456 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายอัษฏาวุฒ ระวังวงศ์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  457 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายภานุพงค์ ทิพย์บรรพต 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  458 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายธนภัทร ชมเชย 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  459 ทักษะงานซ่อมจักรยานยนต์ ปวช.  นายชาญณรงค์ หีตเพ็ง 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  460 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายธนาวุฒิ หลงกลาง 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  461 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพิทธพงศ์ โพธิ์ไทร 100  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  462 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายสานุวัฒน์ พรหมศักดิ์ 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  463 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายพยุงศักดิ์ เม่นสิน 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  464 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายวิศรุต นิลรัตน์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  465 ทักษะงานซ่อมเครื่องยนต์เล็ก ปวช.  นายปรเมศร์ อาจทอง 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  466 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายศิริชัย ศรีสังกาศ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  467 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพนิกร สิทธี 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  468 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายวิศรุต หอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  469 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพิภัทรพงษ์ ขุนพิบูลย์ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  470 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายธนธรณ์ หวั่นเส้ง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  471 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายสุริยา ยิ้มแก้ว 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
  472 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายจอมพล ฤทธิ์เดช 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  473 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายพชรพล เพียรดี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  474 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวช.  นายภควัต ขุนทอง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  475 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายนัฐวุฒิ พุฒจอก 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  476 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายศิวกร ศรีสมุทร 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  477 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายทศพร ผาวัลย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  478 ทักษะงานซ่อมรถยนต์ ปวส.  นายธีระยุทธ หล้าเตะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  479 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายณัฐวัตร จอมแก้ว 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  480 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายวารินทร์ ขุนชุม 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  481 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอัษรี ดาโอะ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  482 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายอามัล ยะระ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  483 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายปรเมษฐ์ แสงมณี 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  484 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายศุภชัย ล่องลอย 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  485 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นางสาวมณีรัตน์ สรรเพชร 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  486 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายเอกรินทร์ นิลงาม 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  487 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายซัลมาน บินดุเหล็ม 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  โรงเรียนประทีปศาสน์พณิชยการ
  488 ทักษะงานเดินสายไฟภายในอาคาร ไม่ระบุ  นายกิตตินันท์ นวลบุญ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีรัชต์ภาคย์
  489 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุวัฒน์ จันทร์ต้น 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  490 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายอนุสรณ์ แก้วทวี 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  491 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นางสาวรวิภา สังข์ทอง 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  492 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายนูรอัยด้า หมัดระเด่น 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  493 ทักษะงานการพันมอเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส ไม่ระบุ  นายประสิทธิ์ ปะดุกา 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  494 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายธนชัย นาคเพ็ง
   2. นายธนพงษ์ นาคขวัญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  495 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายคณิศร ธรรมปาโล
   2. นายพงศกร นิ่มเส้ง
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  496 ทักษะการประกอบเครื่องเสียง ไม่ระบุ  1. นายพีรพัฒน์ นุชพืช
   2. นายสุกฤษฎ์ ศรีท่าซอม
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  497 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  498 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายประพัฒน์พงษ์ ทองรื่น
   2. นายศุภวิชญ์ จันทร์สุวรรณ
   3. นายพุทธิพงศ์ ศศิสนธิ์
   4. นายพัชรพล แสงอนันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  499 ทักษะไมโครคอนโทรลเลอร์ ไม่ระบุ  1. นายชยาธร ห้วงหงษ์ทอง
   2. นายอนันยศ สังวาลไชย
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  500 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายสหชาติ ทรงศรี
   2. นายณัฐวุฒิ เทพี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  501 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นายธนชัย เชยบัวแก้ว
   2. นายธงชัย เพ็ชรนาค
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  502 ทักษะการติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ระบุ  1. นางสาวอังศุมาลิน แก้วมณี
   2. นายรณฤทธิ์ เกตุผิน
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  503 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างกลโรงงาน
  ชิ้นงาน:โครงการรถสองล้อบรรทุกอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นายเกียรติศักดิ์ ถนอมเกิด
   2. นายปิยะราช สุวรรณมณี
   3. นายเกียรติศักดิ์ รามถิ่น
  96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  504 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องดัดเหล็กกลม
  ปวช.  1. นายเจตนิพัทธิ์ พูนสุวรรณ์
   2. นายถิรวุฒิ งิ้วไธสง
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  505 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบควบคุมระดับน้ำผ่านคลื่นวิทยุความถี่2.4GHz
  ปวช.  1. นายนัทรพงษ์ มาตพงษ์
   2. นายเตชิต วีระสุข
   3. นายธีระพงศ์ ไชยน้อย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  506 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ยานยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องไฮโดรลิกแบบเอนกประสงค์
  ปวช.  1. นายณัฐพล แก่นนิล
   2. นายกฤษฎา จันทร์นิ่ม
   3. นายออมสิน บุญเหลือ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  507 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการชุดเฟอร์นิเจอร์จากถังนํ้ามัน200ลิตร
  ปวช.  1. นางสาวกรกมล มาตวังแสง
   2. นางสาวศิริพร เอี่ยมสำอางค์
   3. นางสาวอาทิตยา เทพบุญศรี
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  508 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมจีนธัญพืช
  ปวช.  1. นางสาวปุณณิศา นนท์ทอง
   2. นางสาวจันทิรา นวลสม
   3. นางสาวณิชารีย์ เทพลักษณ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  509 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ
  ปวช.  1. นายพงศธร สุพัฒน์
   2. นายวรวิทย์ แก้วยก
   3. นายอัฏฐวัฒน์ จงชัยยุทธ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  510 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:แผ่นยางนวดเท้ากดจุด
  ปวช.  1. นางสาวศศิประภา บุญศิริ
   2. นางสาวจุฑามาศ บินดุเหล็ม
   3. นางสาวอคิราภ์ มัดมัน
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  511 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กระเป๋าแฟชั่นจากแก้วน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวฤทัยทิพย์ เกตุเกลี้ยง
   2. นางสาวสมฤทัย อินทเรือง
   3. นางสาวกมลวรรณ สืบแสง
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  512 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ป้ายไฟเพื่อบริการแก่โรงเรียนเจริญมิตร
  ปวช.  1. นายพรเทพ ชาญพล
   2. นางสาวหัสติยา เกตุเพชร
   3. นางสาวกฤติยา แจ่มจรัส
  89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  513 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:จัดทำสื่อคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์การบัญชีระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ด้วยโปรแกรม Macromedia Authorware
  ปวช.  1. นางสาวธนัชพร ศิริสมบูรณ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  514 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สี่สหายรักษ์โลก
  ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวจิราพร ชาติมนตรี
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  515 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Fun Fortune of English Words
  ปวช.  1. นางสาวอรวรรยา เต็มรัตน์
   2. นางสาวอริสา หอมเดช
   3. นางสาววรรณวิศา สุชาติพงศ์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  516 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:เครื่องกระตุกลูกปืนล้อหลัง 6 รู
  ปวช.  1. นายสิทธิชัย เกิดขุมทอง
   2. นายพนม ดาวกระจาย
   3. นายอนุรักษ์ ปานตุลย์
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  517 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  ชิ้นงาน:ภาพยนต์สั้นเรื่องเด็กติดเกม
  ปวช.  1. นายภาคิน จันทรัตน์
   2. นายวรเมธ อังปนานนท์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  518 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:โครงการสิ่งประดิษฐ์ของท่ี่ระลึกเปเปอร์มาเช่ท่ามวยไชยา
  ปวช.  1. นายเอกราช แก้วสีเหลือง
   2. นางสาวธวัลรัตน์ ปานเจริญ
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  519 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ห้างหุ้นส่วนน้ำหอม
  ปวช.  1. นางสาวพัชรินทร์ สีเขียว
   2. นางสาวนภารัตน์ คงจิตงาม
   3. นางสาวสิรินันท์ สุนธุพาชี
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  520 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการบริการจัดกิจกรรมทางการตลาด กรณีศึกษา ร้านคุณจรัญญา ขาว
  ปวช.  1. นายพรพิทักษ์ รักษาแก้ว
   2. นายวรายุทธ แซ่ซิ่น
   3. นางสาวจิราวรรณ มะอาจเลิศ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  521 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนเกมส์ม้าหมุนบัญชี 5 หมวด
  ปวช.  1. นางสาวอนิสา หมิเหร็น
   2. นางสาวทินมณี ยะนาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  522 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ขนมไทยมงคล 9 อย่าง
  ปวช.  1. นางสาวธัชฌิมาภรณ์ ปานมา
   2. นางสาวปรียานุช สโมสร
   3. นางสาวฐิติรัตน์ สมบูรณ์ยิ่ง
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  523 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ Snake Ladder Accounting
  ปวช.  1. นางสาวเจนจิรา ปรางสุวรรณ
   2. นางสาวภูนิษา หนูแจ้ง
   3. นางสาวรัชนีกร ชูประดิษฐ์
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  524 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เว็บไซต์มูลนิธิเมตตาธรรมหรืออริยะธรรมขงเมี่ยว
  ปวช.  1. นางสาวเกวลิน อินทรสวัสดิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  525 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:วงล้อบริหารหัวไหล่และแขน
  ปวช.  1. นางสาวพิมลภัส ชูมณี
   2. นางสาวเจษฎาพร เพ็งสกุล
   3. นางสาววิริญา พริกเล็ก
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  526 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:กะปิเม็ดขนุน
  ปวช.  1. นางสาวณัฐวดี หมวดใหม่
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ คงศิริ
   3. นางสาวนฤมล นกยูงทอง
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  527 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บันทึกการมาสายของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นางสาวพัทธมน คุณากรวดี
   2. นายฮาริส มุขวัตร
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  528 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:คำศัพท์ภาษาอังกฤษพาเพลินสำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่4 โรงเรียนบ้านบางแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวช.  1. นางสาววิชญาดา เขียดนิล
   2. นางสาวสุพรรษา ไชยขวัญ
   3. นางสาวเจนจิรา สุวรรณละออง
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  529 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การ์ตูนอนิเมชั่นภาษาอังกฤษ ผลไม้น่ารู้
  ปวช.  1. นางสาวธาริณีย์ กะหละหมัด
   2. นางสาวจนัตตา ชูแสง
   3. นางสาวเกศรินทร์ วันปู
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  530 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การสร้างเว็บไซต์บทเรียนออนไลน์ วิชา โปรแกรมมัลติมีเดียเพื่อการนำเสนอ ด้วยโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS 6
  ปวช.  1. น.ส.มณฑิรา ชูเจริญ
   2. น.ส.รุจิรา แก้วกาญจน์
   3. น.ส.อาทิตยา สัพโรจน์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  531 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:กล้วยเล็บมือนางทอดกรอบ
  ปวช.  1. นางสาวอาริยา เพชรทอง
   2. นายเทพรัตน์ สุขคะปะ
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  532 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลียีสารสนเทศและการสื่อสารระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
  ปวช.  1. นางสาวศิริลักษณ์ สุรกำแหง
   2. นางสาวประกายรัตน์ ขันสุข
   3. นายชยุตพงศ์ พันธวาที
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  533 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำสลัดมัลเบอรี่
  ปวช.  1. นางสาวแพรพลอย คงนวล
   2. นายเสกสรรค์ กำเนิดอินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  534 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป โดยการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปของร้านค้า Saw shop จังหวัดสงขลา
  ปวช.  1. นางสาวสุธาดา บุญศิริ
   2. นางสาวมารีนา หมัดสี
   3. นางสาวปิยดา ณรงค์กูล
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  535 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:น้ำยาล้างจานจากมะกรูด
  ปวช.  1. นางสาวศุภัสรา เหมือนคิด
   2. นางสาวมาริสา จันทเขตร
   3. นางสาวเดือนเพ็ญ รามคล้าย
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  536 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ แยมมะม่วง
  ปวช.  1. นางสาวศุภรัตน์ แซ่ตั้น
   2. นางสาวกัญญารัตน์ ยูงทอง
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  537 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:การทำแซนวิชไข่ปลา
  ปวช.  1. นางสาวญาดา ดำราม
   2. นางสาวณัฐมล วงษ์จีน
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  538 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.3
  ปวช.  1. นางสาวปาริฉัตร คงแก้ว
   2. นางสาวอินทิรา จันทร์อินทร์
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  539 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  ชิ้นงาน:ลำโพงเครื่องเสียงจากกระบอกไม้ไผ่
  ปวช.  1. นายธนวุฒิ ทองนิล
   2. นายเจษฎากร เกษแก้ว
   3. นายศุภชัย สัสดี
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  540 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การออกแบบแนะนำการจัดทำบัญชีการทำผลิตภัณฑ์อาบน้ำจากมะเฟือง
  ปวช.  1. นางสาวทัณฑิมา พรหมรัตน์
   2. นางสาวมณีรัตน์ พรหมม่วง
   3. นางสาวนภาวรรณ เลิศจินดาวงศ์
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  541 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟฟ้าจากแผ่นอะคริลิก
  ปวช.  1. นายเกษมศักดิ์ เพ็ชรโชติ
   2. นางสาวกิ่งกาญจน์ เจริญจิตร
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  542 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงงานบริการระบบการประชาสัมพันธ์ออนไลน์การนวดแผนไทยสำหรับร้าน Ssmuimassage
  ปวช.  1. นายราชานนท์ ทัดบุญ
   2. นายธนวัฒน์ นพธรรม
   3. นายภูชนะศึก นาควารี
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  543 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องบิดม้วนขวดน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ บุญหว่าน
   2. นางสาวจันทร์ธิมา เขียนดี
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  544 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาวแก้วมณี แสงเงิน
   2. นายณัฐพงค์ มีทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  545 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สบู่อัญชันเพื่อจำหน่าย
  ปวช.  1. นางสาวอภิรุจี รัตนะ
   2. นางสาววัชราภรณ์ ปัญถะ
   3. นางสาวอุมาภรณ์ จุลแก้ว
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  546 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Herbal Waffle (วาฟเฟิลกรอบสมุนไพร)
  ปวช.  1. นางสาวศิวาพร พรหมจรรย์
   2. นางสาวอิสริยา เพ็ชรกูล
   3. นางสาวกุลนิษฐ์ หมะอุ
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  547 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องความน่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โรงเรียนเทศบาล๓(โศภนพิทยาคุณานุสรณ์)
  ปวช.  1. นางสาวศรสุดา วัฒนวงศ์
   2. นายปฐมพงษ์ พิริยะพัฒนพันธ์
   3. นางสาวอภิษฎา แก้วสมทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  548 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Three languages conversation for daily life
  ปวช.  1. นายพัชรวรินทร์ สุวรรณชาตรี
   2. นางสาวศิริภัสสร บุญนิ่ม
   3. นางสาวศิริลักษณ์ ชาตรีกุล
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  549 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุ
  ปวช.  1. นายวีรภัทร เคี่ยมขาว
   2. นายจักรกฤษ วิเชียร
   3. นายกรรชัย ศักดิ์แก้ว
   4. นายสุพจน์ หิรัญย์สิริพิพัฒน์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  550 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สบู่สับปะรดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวอลิษา แซ่หลี
   2. นายนพรัตน์ โภคบุตร
   3. นายณัฐชัย แย้มยิ่ง
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  551 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การผลิตผงชาสับปะรด โดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
  ปวช.  1. นางสาวทิตยา หิมทอง
   2. นายกงจักร์ สุดจะเสน
   3. นางสาวกมลรัตน์ บรรจงการ
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  552 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การพัฒนาหน่วยการเรียนโดยการใช้สื่อวิชาบัญชีสินค้า เรื่อง Periodic Inventory system และแบบ Perpetual Inventory system
  ปวช.  1. นางสาวสุนิตา บุญต่อ
   2. นางสาวจุฑามณี แก้ววิจิตร
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  553 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:wood board account
  ปวช.  1. นางสาวชาริณี ธีรานนท์
   2. นางสาววิลาสินี ชูทอง
   3. นางสาวพัชรินทร์ ชอบศิลป์
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  554 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:โต๊ะรีดผ้าเคลื่นที่เอนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาววรรัตน์ อินนุรักษ์
   2. นางสาวเอมิกา เลื่อนกฐิน
   3. นาวสาวยุภารัตน์ ประศีร
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  555 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ชิ้นงาน:โครงการไฟร์โฟ่สินค้า
  ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ บุญเลี้ยง
   2. นางสาวอัจริยา จิตจำนอง
  97  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  556 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สเปรย์ตะไคร้ไล่ยุง
  ปวส.  1. นางสาวอรอุมา ปรีดาภาพ
   2. นางสาวเมติการ์ เส็นเจริญ
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  557 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้าน BB Cafe
  ปวส.  1. นายขัชภิมุข บวรธนสาร
   2. นายวีรวุธ ขุนราม
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  558 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงงาน ดวงใจแห่งแผ่นดิน (heart of the land)
  ปวส.  1. นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา
   2. นางสาวสุนี มะสีละ
  94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  559 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปินด้วยโปรแกรม Dreamwever CS6
  ปวส.  1. นางสาวดรุณี กาญจวงค์
   2. นางสาวเบญญาภา แซ่ลิ่ม
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  560 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:แกงขมิ้นเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวฟิร์ดาว ดานอสะโต
   2. นางสาวโซเฟีย วาแมดีซา
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยะลา
  561 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:ถังขยะอัตโนมัติ
  ปวส.  1. นายวรวุฒิ แก้วนุ่ม
   2. นายอภิวัฒน์ เกษรินทร์
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  562 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:โครงการเครื่องอัดกระป๋องเพื่อลดโลกร้อน
  ปวส.  1. นายรัชภูมิ คงเมือง
   2. นายศุภชัย จันทร์มณี
  92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  563 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:การบริการความรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น 3 หมวด ด้วยสื่อป๊อบอัฟสไลน์ สำหรับนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านแฟบ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
  ปวส.  1. นางสาวอมรรัตน์ เพชรทอง
   2. นางสาวสุวรรณา แก้วรัตนะ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  564 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างอิเล็กทรอนิกส์
  ชิ้นงาน:ชุดสาธิตระบบการแจ้งเตือนอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชั่น Line
  ปวส.  1. นายเบญจพัชร ใจกระจ่าง
   2. นายวิรชาติ นิยมชัย
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  565 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่ออินโฟกราฟิก เรื่องพยัญชนะภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอนุบาล ระดับชั้นปีที่ 1
  ปวส.  1. นายจีรศักดิ์ มินุด
   2. นายพัฒนันท์ หะแว
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  566 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การจัดทำสมุดบัญชีสำหรับธุรกิจซื้อมาขายไป ของร้านค้าในหมู่บ้านท่าช้าง จังหวัดสงขลา
  ปวส.  1. นางสาวรัตติกาล หนิเจริญ
   2. นางสาวอาซีซะห์ เมาะโมะ
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  567 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:เกม OX. กับบัญชีการเงิน
  ปวส.  1. นางสาวบุษยา แก้วอุบัตร
   2. นางสาวบุณยาพร วิจิตรพันธ์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  568 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ชิฟฟ่อนหม้อแกงเผือก
  ปวส.  1. นางสาวนงลักษณ์ วงค์พลัด
   2. นางสาวเจนณิกา วีระสุข
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  569 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:ระบบควบคุมอุปกรณ์หลอดไฟภายในบ้านด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต IOT (Internet Of Things) ผ่านแอพพลิเคชัน
  ปวส.  1. นางสาวจินดารัตน์ นิลพันธ์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  570 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านค้า PDC Yala
  ปวส.  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวสุรีพร สิงห์ศร
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  571 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:Classic น้ำพริกตะไคร้ไข่เค็ม
  ปวส.  1. นางสาวชุติมา ทองชุมนุม
   2. นายอาทิจพันธุ์ ภัคลดาพงศ์สิน
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  572 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการเกมส์เปิดป้ายทายคำอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
  ปวส.  1. นายชลพรรษ บุญญาธิการ
   2. นายประมุข ดีเป็นแก้ว
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  573 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการนำระบบบัญชีต้นทุนมาใช้ในการคำนวณต้นทุนผลิตเฟอร์นิเจอร์จากแกนไม้ม้วน
  ปวส.  1. นางสาวศุภรัตน์ จันทร์แก้ว
   2. นางสาวสายฤดี จันทร์อ่อน
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  574 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายาบอกเวลา
  ปวส.  1. นางสาวพรชิตา บิลหร่อหีม
   2. นางสาวศิรินทิพย์ แก้วมณี
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  575 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:แชมพูสระผมจากอัญชันมะนาว
  ปวส.  1. นายอาทิตย์ แซ่งพ่าง
   2. นางสาวพนิตพร สะม๊ะ
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  576 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:ซอสเพสโต้(Pesto Sauce)
  ปวส.  1. นางสาวศศิวิมล หนูจันทร์
   2. นางสาวพรพิมล อินทะเรือง
  86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  577 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:บัญชี
  ชิ้นงาน:ขนมทองม้วนเพื่อสุขภาพ
  ปวส.  1. นางสาวจิตรามณฑน์ พูลเกิด
   2. นางสาวเมธาวี แก้วนุ้ย
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  578 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI วิชาทัศนศิลป์ ป.2
  ปวส.  1. นางสาวสมฤดี เกื้อจอก
   2. นางสาวพัฒนา เส้งมหันต์
  85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  579 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี กรณีศึกษาร้านหลังสวนการดนตรี
  ปวส.  1. นายนภัทร สิงจานุสงค์
   2. นายชยากร คงสุวรรณ
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  580 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีสู่ชุมชน(ร้านลายตา)
  ปวส.  1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญช่วย
   2. นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  581 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ ข้าวแต๋นจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นางสาวอัจฉรา พวงพวา
   2. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  582 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงงานบริการระบบสนับสนุนการขายเสื้อผ้าแฟชั่นออนไลน์สำหรับร้านแฟชั่นปักษ์ใต้
  ปวส.  1. นางสาวสุคนธา เภรี
   2. นางสาวศรสวรรค์ แช่มไล่
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  583 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การออกแบบและแนะนำการจัดทำบัญชีการทำผลิตภัณฑ์ครีมขัดรองเท้าจากว่านหางจระเข้และเปลือกกล้วย
  ปวส.  1. นางสาวศิริพร เพชรรุณ
   2. นางสาวสุนิสา เพชรน้อย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  584 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์วัสดุเหลือใช้เก้าอี้จากยางล้อรถยนต์
  ปวส.  1. นางสาวศูภลักษณ์ ผลศัพย์
   2. นางสาวพรพิมล บรรพต
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  585 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:Tourist Attraction Book 3D
  ปวส.  1. นางสาวภัทรวดี ธราพร
   2. นายอำพัน พนัทพงษ์
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  586 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เกลือขัดผิวจากส้มจี๊ด
  ปวส.  1. นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง
   2. นางสาวกุศลิน โซซอง
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  587 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  ชิ้นงาน:สบู่กระดาษ
  ปวส.  1. นางสาวณิชนันทน์ ตระกูลบุญรอด
   2. นางสาวสุภาพร สุริโยทัย
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  588 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านกู๊ดไอเดียเครื่องเขียน
  ปวส.  1. นางสาวชนิกานต์ จุ้ยส่องแก้ว
   2. นางสาวนลินี เหมือนทองเกื้อ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  589 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:วุ้นชาไทยไข่มุก
  ปวส.  1. นางสาวกนกชน ฟุ้งมงคลเสถียร
   2. นางสาวจิดาภา หมาดดำ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  590 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น
  ปวส.  1. นางสาวปวริศา ผ่องผุด
   2. นางสาวอามีนา พูลสุข
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  591 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนการสอนสูตรต้นทุน
  ปวส.  1. นางสาวสุมิตา ต้นงา
   2. นางสาวเสาวลักษณ์ จอมแก้ว
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  592 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการ
  ปวส.  1. นางสาวญาณิศา ภูกิ่งเงิน
   2. นางสาวอภิชญา เลขะจิตร
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง
  593 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ช่างยนต์
  ชิ้นงาน:จักรยานเดิน (BIKE WALKING)
  ปวส.  1. นายพันยา ลีนา
   2. นายตะวัน แสงมณี
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสงขลา
  594 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:รถเข็นบรรจุอุปกรณ์จัดเตรียมห้องพัก
  ปวส.  1. นางสาวกาญจนา สัจโภชน์
   2. นางสาวเมญาวดี คำแก้ว
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร
  595 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เทียนหรรษา
  ปวส.  1. นางสาวปวรรัตน์ ดิษฐ์คล้าย
   2. นางสาววีรวรรณ มณีฉาย
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  596 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องเติมน้ำมันเกียร์เฟืองท้าย
  ปวส.  1. นายทัศน์พล เพชรอาภรณ์
   2. นายกิตติธัช ธรรมกิจ
  79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  597 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:บัญชีเงินเดือนแบบไฮเทค
  ปวส.  1. นางสาวอุทัย คชชะ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  598 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:เครื่องเตือนภัยน้ำท่วม (A.F.A)
  ปวส.  1. นายมุสลีมีน หามะ
   2. นายวรวุฒิ บิลกะหลี
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  599 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:เทคนิคเครื่องกล
  ชิ้นงาน:เครื่องบดเศษวัชพืช
  ปวส.  1. นายธีร์วรา คงบุญ
   2. นายวราวิชญ์ ศรีอักขรกุล
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล
  600 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ไฟฟ้า
  ชิ้นงาน:พัดลมควบคุมอุณหภูมิอเนกประสงค์
  ปวส.  1. นายสราวุธ ไทยถาวร
   2. นายสุรศักดิ์ คงร่วมจิตร
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  601 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:แอพพลิเคชั่นเพื่อพัฒนาทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย
  ปวส.  1. นางสาวอาทิมา มณีโชติ
   2. นางสาวอรวรรณ์ เสาะสมบูรณ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  602 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:ปั่นความรู้พี่สู่น้องเรียนรู้ศัพท์บัญชีสู่อาเซียน
  ปวส.  1. นางสาวตรีนุช ศรีฤทธิ์
   2. นางสาวจุฑามาศ แซ่จู้
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  603 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิดที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุพัตรา ม่วงทอง 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  604 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่ม เรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม โดยใช้เอกสารประกอบการเรียนที่สร้างขึ้น
  ไม่มีระดับ  นางสาวดวงใจ พูนผล 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  605 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะชีวิต
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องศิลปวัฒนธรรมในสมัยต่าง ๆ ของไทย วิชาศิลปวัฒนธรรมไทย โดยใช้การสอนแบบร่วมมือ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางยุพาภรณ์ พลูหนัง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  606 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องพื้นที่ใต้โค้งโดยใช้แบบฝึกของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาธุรกิจสถาพยาบาล ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายพุฒิพงษ์ เชื้อบ่อคา 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  607 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์พื้นฐานโดยใช้วิธีการสอนแล้วสอบ เรื่อง อัตราส่วน
  ไม่มีระดับ  นางศรัญญา กลการ 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  608 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในธุรกิจสถานพยาบาล ก่อนและหลังเรียน เรื่อง หนังสือราชการโดยใช้แบบฝึกทักษะการพิมพ์หนังสือราชการ
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชราภรณ์ เพ็ชรบัว 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  609 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่อง การใช้เครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้าของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปี่ 1 สาขาวิชาการโรงแรม
  ไม่มีระดับ  นางพัชรี สืบพงศ์พันธ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  610 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องคำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม วิชาการเขียนโปรแกรมโดยใช้เครื่องมือกราฟิกโหมด โดยใช้การสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางรัชฎาภรณ์ ยอดมณี 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  611 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางประภาศิริ สินสิริ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  612 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การใช้แอปพลิเคชัน Classdojo และ Socrative ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยรัตน์ วงกต 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  613 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:พื้นฐาน
  เรื่อง:ผลสัมฤทธฺ์ทางการเรียนวิชาการพูดในงานอาชีพ กลุ่มที่ใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือ Co-op กับกลุ่มที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้แบบปกติ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นางสาวมัลลิกา คงอินทร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  614 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาชีพพื้นฐาน
  เรื่อง:วิธีการใช้เกมส์คอมพิวเตอร์ เพื่อแก้ปัญหาทักษะการใช้แป้นพิมพ์ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวณัฐาภรณ์ บุญยก 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  615 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรคำ (flash card) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  616 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการโลจิสติกส์
  เรื่อง:การศึกษาผลการใช้ www.Inwshop.com ในการสร้าง website ด้วย วิธีการสอนแบบสาธิต
  ไม่มีระดับ  นายชาธิปพงศ์ วรกาญจนานนท์ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  617 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกรายการรายวัน วิชาการใช้คอมพิวเตอร์ในงานบัญชี โดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นางสาวศิริพร ทองวิจิตร 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  618 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญพื้นฐาน
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ เรื่องตรรกศาสตร์ โดยใช้วิธีสอนแบบนิรนัยร่วมกับแบบกลุ่มร่วมมือของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  ไม่มีระดับ  นางมาลินี ษัฏเสน 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  619 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยการจัดการเรียนรู้แบบแผนที่ความคิด (Mind map)
  ไม่มีระดับ  นางสาวธารทิพย์ หอมไกล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  620 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานแผงควบคุม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้นรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  621 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลของการใช้แบบฝึกปฎิบัติการสร้างงานกราฟิกที่มีผลต่อการเรียนวิชาโปรแกรมกราฟิก ระดับประกาศนียบัตรวิชา(ปวช.) ชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวตรีนภา จันทร์พุ่ม 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  622 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้สื่อเอนิเมชั่น ประกอบการเรียนการสอนในการเรียนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ราชวิชา ภาษีเงินได้นิติบุคคลกับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล ในระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
  ไม่มีระดับ  นางสาวพุทธชาติ จันทลิลา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  623 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุดาวรรณ อิสราพงศ์ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  624 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจและวิชาชีพ
  เรื่อง:พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง โปรแกรม Microsoft Excel 2013 ในรายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวธนัญญา สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  625 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การจัดการทรัพยากรมนุษย์
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียน Job Analysis รายวิชาภาวะผู้นำ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยใช้แผนที่ความคิด Mind Mapping
  ไม่มีระดับ  นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  626 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องอุปกรณ์เครือข่าย การเข้าวิธีการและขั้นตอนการเข้าหัวสาย RJ-45 โดยการสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษาระดับปวส.1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวปวริศา ณัฐราษฎร์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  627 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการใช้โปรแกรมในรายวิชา การพัฒนาเว็บด้วยภาษา PHP โดยผ่านกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวอารีรัตน์ เทพสุวรรณกุล 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  628 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:ผลการใช้เพลงภาษาอังกฤษต่อการเรียนรู้คำศัพท์ และทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1
  ไม่มีระดับ  นายสิทธิ ศรีนาค 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  629 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์กราฟิก
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยใช้แบบฝึกทักษะจากสื่อของจริง ในรายวิชาการวาดเขียนพื้นฐานของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
  ไม่มีระดับ  นางสาววิภาดา จิตแจ่ม 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  630 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวิเคราะห์ข่าวสารเพื่อการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยว ในรายวิชาการจัดประชุมนิทรรศการและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการท่องเที่ยว โดยใช้เทคนิค 5WIH
  ไม่มีระดับ  นางสาวปนิตา พูลสวัสดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  631 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจสถานพยาบาล
  เรื่อง:สื่อประกอบการสอนรายวิชาการดูแลผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ นักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/2 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวซัลวาห์ วัฒนะ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  632 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานบริการอาหารและเครื่องดื่มโดยใช้สื่อการสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ รายวิชาการบริการอาหารและเครื่องดื่ม นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวญาณทัศน์ ทองคำ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  633 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารและการวางแผนการตลาด โดยใช้ชุดแบบฝึกทักษะการวิเคราะห์ ก่อน-หลังการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1/2 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1/2561วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาววิลาวัลย์ ศรีสันนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  634 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคำนวณค่าลดหย่อน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันการบัญชี โดยเรียนรู้เเบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิต STAD ของนักเรียน ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  635 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฃ่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางนิพาพร ชุมนุมมณี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  636 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการนำเสนอ เรื่อง การใช้ภาพหรือกราฟฟิกเเละรูปร่างในการประกอบสไลด์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นายไซนุดดีน สุหลง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  637 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีต้นทุน2 เรื่องการบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางอำมรรัตน์ มากชิต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  638 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดทักษะพื้นฐานวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมเทคนิคการนำเสนอหน้าชั้นเรียนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่เรียนรายวิชาความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ รหัสวิชา 2001–1001 เรื่องบุคลิกภาพ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  ไม่มีระดับ  นายทวีศักดิ์ สังข์แก้ว 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  639 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  เรื่อง:การศึกษาผลของการใช้เทคนิคการอภิปรายกลุ่มย่อยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน ในรายวิชาการขายเบื้องต้น เรื่องเทคนิคการขาย ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ห้อง1/3 สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีกร้านสะดวกซื้อ
  ไม่มีระดับ  นายวีรภัทร คงชัย 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง
  640 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:ผลจากการใช้เทคนิคผึ้งแตกรัง เรื่อง รายการปรับปรุงในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี
  ไม่มีระดับ  นางสาววัชรี ศิริรังษี 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  641 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง บรรจุภัณฑ์และป้ายฉลากโดยใช้โมเดลจำลอง ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาวิชาการตลาด
  ไม่มีระดับ  นางศิริวรรณ ตันกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  642 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญ
  เรื่อง:ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารและการเปลี่ยนแปลง ในรายวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต โดยใช้การจัดการเรียนการสอนแบบวัฎจักรการสืบเสาะและหาความรู้ 7 ขั้น (7 E) ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2
  ไม่มีระดับ  นายสุมิตร ริทธิ์โต 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  643 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการใช้คำศัพท์ทางการบัญชีในการบันทึกบัญชีโดยวิธีการนำแบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษมาใช้ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชราชีพ ปวช.ปีที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ปีการศึกษา 2560 ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรทิพย์ เดชสถิตย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  644 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สามัญแกนธุรกิจ
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์
  ไม่มีระดับ  นายอนันต์ ศรีมุกข์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  645 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องการเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาศิลปะการขาย รหัสวิชา 2202 - 2001 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวชุติมา เหมทานนท์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  646 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/1) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางมีนา สุขสุวรรณ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  647 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ วิชากระบวนการจัดทำบัญชี เรื่องการปรับปรุงบัญชีโดยใช้วิธีการสอนเสริม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางสาวกัลยา เหมือนใจ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  648 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้ เรื่องการสร้างงานกราฟิก โดยใช้วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ ระดับชั้นปวช.3 สาขางานคอมเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวจิราพร ขุนชุม 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  649 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  650 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  เรื่อง:การฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม วิชา การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางธารารัชน์ ดวงสุวรรณ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  651 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน วิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 รหัสวิชา 3201-2001 ระดับชั้น ปวส.ปีที่ 1 สาขาวิชาการบัญชี โดยการใช้แบบฝึกทักษะ ปีการศึกษา 2560
  ไม่มีระดับ  นางสุภา นาคะสรรค์ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
  652 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติเรื่องรายการปรับปรุงและบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป
  ไม่มีระดับ  นางนุชนาถ จิตเมตไตร 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  653 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้บทเรียนออนไลน์
  ไม่มีระดับ  นายอิทธิพงษ์ ขำจีด 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  654 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นายวราห์ คล่องการยิง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  655 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  656 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:พัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้ชุดฝึกอ่านออกเสียงของนักเรียน
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรวัลย์ จันทร์อ่อน 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  657 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:ผลการใช้เทคนิคเสริมแรงที่มีต่อ ผลสัมฤทธื์ทางการเรียน เรื่องรูปแบบธุรกิจ ในรายวิชาการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1/1 วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวปิยาภรณ์ ขวัญสุด 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  658 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การสร้างฐานข้อมูลโดยใช้สื่อประสมของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุภาภรณ์ นาทะชัย 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัสพิชากร
  659 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการนำเข้าและส่งออก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โดยใช้หนังสั้น
  ไม่มีระดับ  นางนิภาพร มะนอสะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  660 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเครือข่าย Facebook เรื่องการสร้างและตกแต่งกราฟ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวลัดดาวรรณ แสงสว่าง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  661 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การพัฒนากาจดจำคำศัพท์โดยใช้กิจกรรมการเขียนคำศัพท์ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาธุรกิจสถานพยาบาล วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุจิตรา บุญละเอียด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  662 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะพื้นฐานความรู้ทางด้านการบัญชี ด้วยเทคนิคการเรียนการสอนแบบ Active Learning ในรายวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นปีที่ 1/3 และ 1/5 วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวสุวรรณา สุวรรณศิลป์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่
  663 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางจรรยา วงศ์สุวัฒน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  664 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอน รายวิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวเกศณี กำลังเกื้อ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  665 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบ TGT ในรายวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 เรื่อง บันทึกบัญชีเกี่ยวกับระบบบัญชีสินค้าคงเหลือ สำหรับนักศึกษาระดับชั้น ปวส. 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางอรุณ คุ้มชุ่ม 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
  666 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ทักษะวิชาชีพ
  เรื่อง:การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะ เรื่องการพัฒนาทักษะการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้เกม ROV เป็นสื่อการสอนของนักเรียนระดับชั่น ปวช.ปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางสุวดี ปฐมนุพงศ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  667 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานอาชีพเรื่องพื้นที่และปริมาตรโดยวิธีการเรียนรู้แบบจิกซอว์ (JIGSAW)ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 1 สาขาวิชาการตลาด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  ไม่มีระดับ  นางอารมณ์ดี นาคคง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  668 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Google Classroom เรื่องการเผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ นักเรียนระดับชั้น ปวช.ปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ปีการศึกษา 2561
  ไม่มีระดับ  นางสาวอรษา บุญวงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิศิลปิน
  669 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีชั้นสูง 2 เรื่องกระดาษทำการ
  ไม่มีระดับ  นางขวัญฤดี จุลกูล 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  670 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:เทคโนโลยีสารสนเทศ
  เรื่อง:การศึกษาความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษาของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
  ไม่มีระดับ  นายสมโชค คชบูรณ์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  671 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประยุกต์โปรแกรมตารางงานเพื่องานบัญชี ชั้น ปวช.2/1 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  ไม่มีระดับ  นางจิราวรรณ จรมิตร 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
  672 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การเสริมสร้างทักษะในการทำแบบทดสอบของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีท่ี 2,2(พิเศษ)
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาภัสรา ใจสอาด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  673 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาพฤติกรรมการกล้าแสดงออก โดยใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 1/2561 ในบทเรียนเรื่อง
  ไม่มีระดับ  นางวราภรณ์ โพธิยะราช 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  674 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:กลุ่มวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาความสามารถด้านการพูดในโอกาสต่างๆโดยใช้การสอนแบบบทบาทสมมติวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในงานอาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
  ไม่มีระดับ  นางสาวฉลวยจิต บุญพรัด 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ
  675 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:บัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการพิมพ์สัมพัสโดยฝึกพิมพ์สัมพัส
  ไม่มีระดับ  นางสุรีย์ ชูยงค์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  676 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายกิตติพงศ์ มโนศิลป์ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  677 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวจุฑามณี ประทุมสุวรรณ 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  678 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวศศิวิมล จันทร์ภักดี 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  679 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายอันดา ไภยจินดา 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  680 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายศุภโชค ชัยวิชิต 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  681 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายพัชรพล จันชนะพล 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  682 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายธวัชชัย​ สังขพันธุ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  683 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นางสาวนฤชล ถิละผะลิกะ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  684 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายเฉลิมวัฒน์ ตั้งหิรัญเสถียร 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  685 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายสุวิชา ไชยนาเคนทร์ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  686 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวณัฐริกา หยูตุ้ง 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  687 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายพรเทพ สุวรรณรัตน์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  688 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นายวิวัฒน์ แสงนภากาศ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์
  689 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวส.  นางสาวสุริยาภรณ์ นุ่นแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  690 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายวันทหาร ไกรสิทธิ์ 98  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  691 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายพีรวัช อ่อนรักษ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  692 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นายอนันดา หมัดสี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  693 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวนิสาชล บัวแก้ว 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  694 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวช.  นางสาวฉัตรสุดา ฉิมดี 73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ
  695 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกนิษฐา สีใส 99  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.)
  696 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวอนุสรา มาสุข 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พณิชยการ
  697 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายชาคริส สวัสดิ์อารีย์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  698 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นางสาวกันตนา แกสมาน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์
  699 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายสิทธิชัย บุตรมณี 75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
  700 ทักษะ Microsoft Power Point 2010 ปวส.  นายมูฮัมหมัดซาบบรี โส๊ะม๊ะ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีนครหาดใหญ่