เตรียมความพร้อม นับถอยหลังสู่วันแข่งขันทักษะวิชาชีพ
ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565