• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายดนุพล วิงกระโทก 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนิษา แซ่เจีย 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภรณ์กนก บุญเฮง
   2. นายฐิติศักดิ์ สำเภาเงิน
   3. นายภูมินันท์ คุ้มบุญ
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ สงนอก
   2. นางสาวยุวดี ศรีติ้ง
   3. นางสาวพรรณฤดี นิคม
   4. นางสาวกมลทิพย์ เอกพจน์
   5. นายภานุพงศ์ ศรีน่วม
  66.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ดวงผาสุข 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเจนณรงค์ ตะไมล์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสยามินทร์ สุขชัย 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงศ์พันธ์ ธรรมรัตน์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร
  ปวช.  1. นายณัฐพล บุญทุล
   2. นายบุญฤทธิ์ พัฒน์ทอง
   3. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้
  ปวช.  1. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
   2. นายวรนนท์ หนูขาว
   3. นางสาวอำภา มิพิมาย
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
  ปวช.  1. นายธนพล รัตนคช
   2. นางสาวอรอุมา เพชรศรีจันทร์
   3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน
  ปวส.  1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
   2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้
  ปวส.  1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ
  ปวส.  1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
   2. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
   3. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง