• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวนฤมล พัฒหาญ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวสุรภา ปานศรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววนัสยา ระวิวรรณ 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนธรณ์ เฟื่องนคร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน