• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวเสาวลักษ์ สิทธิภักดี 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธิวากร ธีระกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี กรณีศึกษาร้านหลังสวนการดนตรี
  ปวส.  1. นายนภัทร สิงจานุสงค์
   2. นายชยากร คงสุวรรณ
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เกลือขัดผิวจากส้มจี๊ด
  ปวส.  1. นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง
   2. นางสาวกุศลิน โซซอง
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน