• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรนนท์ หนูขาว 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวเสาวลักษ์ สิทธิภักดี 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นายอานนท์ อำพะวัน
   2. นางสาวรดามณี โทอาสา
   3. นางสาวสมฤดี นันตมาส
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายรัตนพล เสนทอง 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธิวากร ธีระกุล 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอานนท์ ชูวัจนะ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  ชิ้นงาน:ลำโพงเครื่องเสียงจากกระบอกไม้ไผ่
  ปวช.  1. นายธนวุฒิ ทองนิล
   2. นายเจษฎากร เกษแก้ว
   3. นายศุภชัย สัสดี
  73  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เครื่องบิดม้วนขวดน้ำพลาสติก
  ปวช.  1. นางสาวธิดารัตน์ บุญหว่าน
   2. นางสาวจันทร์ธิมา เขียนดี
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:เครื่องถ่ายเอกสารอเนกประสงค์
  ปวช.  1. นางสาวแก้วมณี แสงเงิน
   2. นายณัฐพงค์ มีทอง
  72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านจำหน่ายเครื่องดนตรี กรณีศึกษาร้านหลังสวนการดนตรี
  ปวส.  1. นายนภัทร สิงจานุสงค์
   2. นายชยากร คงสุวรรณ
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  ชิ้นงาน:เกลือขัดผิวจากส้มจี๊ด
  ปวส.  1. นางสาวปนัดดา ศรีบุญเรือง
   2. นางสาวกุศลิน โซซอง
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการตลาด
  เรื่อง:การฝึกทักษะการพูดนำเสนอผลงานโดยใช้หลักการสื่อสารและกระบวนการกลุ่ม วิชา การค้าปลีกและการค้าส่ง ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 แผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางธารารัชน์ ดวงสุวรรณ 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาสื่อการเรียนผ่านเครือข่าย Facebook เรื่องการสร้างและตกแต่งกราฟ รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางสาวลัดดาวรรณ แสงสว่าง 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปวิชา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับการบัญชี เรื่องการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
  ไม่มีระดับ  นางจรรยา วงศ์สุวัฒน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง