• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายดนุพล วิงกระโทก 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวนฤมล พัฒหาญ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวนิษา แซ่เจีย 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวหทัยรัตน์ จอมมาลา 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนครินทร์ สุขเวทย์
   2. นางสาวอรัชพร ไสยรินทร์
  76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวปวีณา เชยสาคร 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์ 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายกฤษณะ จี๋คีรี 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาวสุรภา ปานศรี 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นางสาววนัสยา ระวิวรรณ 45  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวภรณ์กนก บุญเฮง
   2. นายฐิติศักดิ์ สำเภาเงิน
   3. นายภูมินันท์ คุ้มบุญ
  64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวเสาวลักษณ์ สงนอก
   2. นางสาวยุวดี ศรีติ้ง
   3. นางสาวพรรณฤดี นิคม
   4. นางสาวกมลทิพย์ เอกพจน์
   5. นายภานุพงศ์ ศรีน่วม
  66.3  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายธนธรณ์ เฟื่องนคร 73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวภรณ์ทิพย์ ดวงผาสุข 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายเจนณรงค์ ตะไมล์ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสยามินทร์ สุขชัย 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพงศ์พันธ์ ธรรมรัตน์ 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพผลิตและจำหน่ายยาดมสมุนไพร
  ปวช.  1. นายณัฐพล บุญทุล
   2. นายบุญฤทธิ์ พัฒน์ทอง
   3. นายอานนท์ ชูวัจนะ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ที่ใส่ดินสอจากรากไม้
  ปวช.  1. นายภานุพงศ์ เพ่งจินดา
   2. นายวรนนท์ หนูขาว
   3. นางสาวอำภา มิพิมาย
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์
  ปวช.  1. นายธนพล รัตนคช
   2. นางสาวอรอุมา เพชรศรีจันทร์
   3. นางสาวสุดารัตน์ จันทรมณี
  67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โต๊ะและเก้าอี้ทูอินวัน
  ปวส.  1. นางสาวศันสนีย์ แสงเงิน
   2. นางสาวศิรประภา แซ่ตั้น
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:สิ่งประดิษฐ์โคมไฟจากกระดาษเหลือใช้
  ปวส.  1. นางสาวฐิติกานต์ วงษ์ทอง 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบบริหารจัดการร้านเช่าVDO กรณีศึกษาร้าน ป. วีดีโอ
  ปวส.  1. นางสาวสุชาดา เอ่งฉ้วน
   2. นายศิริศักดิ์ สังข์ดี
   3. นายจีรยุทธ ตระหง่าน
  65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง