• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวแพรวมณี สมุทวารี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิวกร ดีชูศร 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกร สามัคคี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุ
  ปวช.  1. นายวีรภัทร เคี่ยมขาว
   2. นายจักรกฤษ วิเชียร
   3. นายกรรชัย ศักดิ์แก้ว
   4. นายสุพจน์ หิรัญย์สิริพิพัฒน์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สบู่สับปะรดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวอลิษา แซ่หลี
   2. นายนพรัตน์ โภคบุตร
   3. นายณัฐชัย แย้มยิ่ง
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การผลิตผงชาสับปะรด โดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
  ปวช.  1. นางสาวทิตยา หิมทอง
   2. นายกงจักร์ สุดจะเสน
   3. นางสาวกมลรัตน์ บรรจงการ
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:wood board account
  ปวช.  1. นางสาวชาริณี ธีรานนท์
   2. นางสาววิลาสินี ชูทอง
   3. นางสาวพัชรินทร์ ชอบศิลป์
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นายวราห์ คล่องการยิง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง