• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวอาทิญา ไชยจันทร์
   2. นางสาวธีมาพร ตัณฑโลหะ
   3. นางสาวพิมพ์มาดา ใจคง
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:พิซซ่าหน้าผัดเปรียวหวานอบชีส
  ปวช.  1. นางสาวนิดานุช เกษรินทร์
   2. นางสาวดารุณี ภูโสภา
   3. นางสาวกัญญาพัชร สุขใส
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา
  ปวส.  1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
   2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง