• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวณัฐฐาพร รักเงิน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววันทินีย์ บุญเอียด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นายอังกูร ไหมหมาด 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะฉัตร มุงคุณ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอันดา บราวน์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนายุต ธาระจักร์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายภาณุวิชญ์ บุญเกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสหรัฐ สิทธิศักดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:Tourist Attraction Book 3D
  ปวส.  1. นางสาวภัทรวดี ธราพร
   2. นายอำพัน พนัทพงษ์
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:วุ้นชาไทยไข่มุก
  ปวส.  1. นางสาวกนกชน ฟุ้งมงคลเสถียร
   2. นางสาวจิดาภา หมาดดำ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรคำ (flash card) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน