• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวโสพิศ จำปาดะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอริสรา เจียระนัย
   2. นายเชิญชนม์ รัตน์แก้ว
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปัทมา ทองสุกดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายภูศักดิ์ คุณาคม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน
  ปวช.  1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
   2. นายอภิเชษฐ์ เกิดทรัพย์
   3. นายอมัน เนตรหาญ
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
   2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
   3. นายธีรภัทร์ เพาะพูน
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:Massaman fresh spring roll with peanut sauce
  ปวส.  1. นายภาณุวัฒน์ แสงมณี
   2. นายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน