• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายวสันต์ วรภักดี 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชาริณี ธีรานนท์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพิริยะพล งาแก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของธุรกิจบริการ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาววินิญากรณ์ วัตรสติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง