• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวไพรินทร์ ฟูเฟื่อง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวโสพิศ จำปาดะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวกมลชนก พรหมขุนทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นางสาวอริสรา เจียระนัย
   2. นายเชิญชนม์ รัตน์แก้ว
  71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวปัทมา ทองสุกดี 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะการบัญชี ปวช.  นายวสันต์ วรภักดี 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชาริณี ธีรานนท์ 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวอาทิญา ไชยจันทร์
   2. นางสาวธีมาพร ตัณฑโลหะ
   3. นางสาวพิมพ์มาดา ใจคง
  61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายภูศักดิ์ คุณาคม 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายพิริยะพล งาแก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่ายโดยใช้โปรแกรม รายรับรายจ่าย(สร้างขึ้นเอง)ควบคุมธุรกิจซื้อมาขายไป กรณีศึกษา ร้านได้เครื่องนอน
  ปวช.  1. นายรังสิมันต์ ชันณรงค์
   2. นายอภิเชษฐ์ เกิดทรัพย์
   3. นายอมัน เนตรหาญ
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อรายการนำเที่ยวของบริษัท ATV SEAVIEW ON TOUR อ.เมือง จังหวัดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวพรทิพย์ คงรอด
   2. นายณัฐวุฒิ เทพภัทร์
   3. นายธีรภัทร์ เพาะพูน
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:พิซซ่าหน้าผัดเปรียวหวานอบชีส
  ปวช.  1. นางสาวนิดานุช เกษรินทร์
   2. นางสาวดารุณี ภูโสภา
   3. นางสาวกัญญาพัชร สุขใส
  68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:Massaman fresh spring roll with peanut sauce
  ปวส.  1. นายภาณุวัฒน์ แสงมณี
   2. นายกริชฤกษ์ เจริญกิจกังวาน
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:การใช้ระบบบัญชีรายรับ-รายจ่าย ควบคุมธุรกิจสวนยางโดยใช้โปรแกรม Standard Account and formula modern กรณีศึกษาสวนยางพาราบ้านอ่าวน้ำเมา
  ปวส.  1. นางสาวนุจรี หง้าฝา
   2. นายเนรมิต เกิดเจริญ
  69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้การสอนแบบแผนที่ความคิด (Mind Map)กับการสอนแบบปกติ เรื่องประเภทของธุรกิจบริการ ในรายวิชาศิลปะการต้อนรับและบริการ ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาววินิญากรณ์ วัตรสติ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาธุรกิจในโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง