• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวพลอยชมพู พะสียา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวณัฐฐาพร รักเงิน 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาววันทินีย์ บุญเอียด 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวแพรวมณี สมุทวารี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นายอังกูร ไหมหมาด 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นางสาวปิยะฉัตร มุงคุณ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายพีรพล สุวรรณ
   2. นางสาวอริสรา เจียระนัย
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวธนกมล วรเดช 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจิราภรณ์ เรืองสังข์ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายอันดา บราวน์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายศิวกร ดีชูศร 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนายุต ธาระจักร์ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนกร สามัคคี 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวช.  นายภาณุวิชญ์ บุญเกื้อ 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวช.  นายสหรัฐ สิทธิศักดิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายสถาพร ราชสีห์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หุ่นยนต์ตรวจจับวัตถุ
  ปวช.  1. นายวีรภัทร เคี่ยมขาว
   2. นายจักรกฤษ วิเชียร
   3. นายกรรชัย ศักดิ์แก้ว
   4. นายสุพจน์ หิรัญย์สิริพิพัฒน์
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สบู่สับปะรดภูเก็ต
  ปวช.  1. นางสาวอลิษา แซ่หลี
   2. นายนพรัตน์ โภคบุตร
   3. นายณัฐชัย แย้มยิ่ง
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การผลิตผงชาสับปะรด โดยการทำแห้งแบบโฟม-แมท
  ปวช.  1. นางสาวทิตยา หิมทอง
   2. นายกงจักร์ สุดจะเสน
   3. นางสาวกมลรัตน์ บรรจงการ
  71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:wood board account
  ปวช.  1. นางสาวชาริณี ธีรานนท์
   2. นางสาววิลาสินี ชูทอง
   3. นางสาวพัชรินทร์ ชอบศิลป์
  70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:Tourist Attraction Book 3D
  ปวส.  1. นางสาวภัทรวดี ธราพร
   2. นายอำพัน พนัทพงษ์
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:วุ้นชาไทยไข่มุก
  ปวส.  1. นางสาวกนกชน ฟุ้งมงคลเสถียร
   2. นางสาวจิดาภา หมาดดำ
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การโรงแรม
  เรื่อง:ศึกษาผลสัมฤทธิ์ในการใช้บทเรียนออนไลน์ประเภทบัตรคำ (flash card) เรื่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษในงานส่วนหน้าโรงแรม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 สาขาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นางสาวพรรณวรท ชูทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะ รายวิชาโปรแกรมตารางคำนวณ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต
  ไม่มีระดับ  นายวราห์ คล่องการยิง 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง