• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวพาลิดา มุสิกพันธ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาววรรณนิสา รัตนพันธ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสิทธิโชค เดิมราช 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายประกฤษฎิ์ รัตนวงค์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอิบตีซาน มะมิง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายสฤษฎ์พงศ์ สายศรีโกศล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิทยาศาสตร์
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายนราเทพ อวะภาค 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง