• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายพีรณัฐ ประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายนราชัย​ นาคเจริญ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอนงค์ สังข์ประเสริฐ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายพงษ์โพยม วัชรสุขุม 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจุฑามาศ จันทะโก 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวชาลิสา สุริยมงคล
   2. นางสาวสุวรรณี อินทมะโน
   3. นางสาวพัชรี คงประเทศ
   4. นางสาวรอฮานา ยีกะจิ
   5. นายวรพล เหมือนทองมาก
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวทิวาพร​ แซ่​กั่ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ แยมมะม่วง
  ปวช.  1. นางสาวศุภรัตน์ แซ่ตั้น
   2. นางสาวกัญญารัตน์ ยูงทอง
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/1) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางมีนา สุขสุวรรณ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการนำเข้าและส่งออก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โดยใช้หนังสั้น
  ไม่มีระดับ  นางนิภาพร มะนอสะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายธวัชชัย​ สังขพันธุ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง