• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ่วง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวธนัชพร บุญฤทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสาริน ขุนอิน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดลวัฒน์ โฮ 48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นายนพรัตน์ ชุมศักดิ์
   2. นางสาวจุฑาทิพย์ มะกะ
   3. นางสาวอรอุมา พันธุฤกษ์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกุลนรี ถิราวุฒิ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายอภิวิชญ์ บุญฤทธิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเจษฎาพงศ์ ไกรเลิศกิตติยศ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวิช อินทมะโน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการศึกษาวิธีการผลิตและการจัดทำบัญชีโดยวิธีการจัดตั้งธุรกิจจำลอง (กรณีศึกษาร้านแฟนซูชิ)
  ปวช.  1. นางสาวกัณฐิกา โนรี
   2. นางสาวพิมพิศา เหตุทอง
   3. นางสาวกาญจน์ ประมวลทรัพย์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว
  ปวช.  1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
   2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
   3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน: Vocabularies of Hotel (wood hotel)
  ปวช.  1. นางสาวชมทุ่ง โมธรรม
   2. นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู
   3. น่างสาวอรวรรณ สิงหเสนี
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดเลี้ยง โรงแรมสยาม ออเรนทอล หาดใหญ
  ปวส.  1. นาย กรินทร์ ชูแก้ว
   2. นางสาวดลฤดี ชำนาญธุระกิจ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Recommend in night market Hatyai City
  ปวส.  1. นางสาววลัยลักษณ์ รัตนจงกล
   2. นางสาวณัฐสรี ดินอ่ะ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อสถานศึกษา
  ปวส.  1. นางสาววรัชยา เหมือนเมือง
   2. นางสาวปวีณ์สุดา เนาวบุตร
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
  ไม่มีระดับ  นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน