• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธนกร ไทรสีหา 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวทริกา ทองเจริญ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกัลยาณี ยืนยง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสุชาตา คงภัทร์รุจ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายกฤษณ์ ตรีพันธ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรินทิพย์ พัสระ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสุทธิภณ วงศ์หิรัญเดชา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ
  ปวช.  1. นายพงศธร สุพัฒน์
   2. นายวรวิทย์ แก้วยก
   3. นายอัฏฐวัฒน์ จงชัยยุทธ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง