• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายณัฐกานต์ ดือราแม 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกรทิพย์ แซ่งุ่ย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรังสิมา แซ่เล่า 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายเจริญศักดิ์ ระหงพนาดร 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวนิซูอัสลินดา นิเดร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายชานนท์ ทองเทียบ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวภานุชนาถ เดชดี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวคีตภัทร ขาวปลอด 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชัญญา ลิ่มวรากร 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวณัฐธิดา รักกลิ่น 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุชนาฎ พ่วงลา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจตุพร ธานีรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว มธุรดา นิ่มปล้อง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวภัทรวรรณ เจริญภักดี
   2. นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
   3. นางสาวจันทร์จิรา สมัครพงศ์
   4. นางสาวอทิตญา บุญพิชัย
   5. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  83.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวขนิษฐา สายเพชร 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวอาทิตติยา บัวนาค 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมเปี๊ยะจำปาดะ
  ปวช.  1. นางสาววิไลวัลย์ อุดมรักษา
   2. นางสาวพรทิพา ดิสกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการ ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่
  ปวส.  1. นางสาวสุวิมล แก้วยศกุล
   2. นางสาวรสสุคนธ์ วิจิตรสว่างวงศ์
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการหาดใหญ่
  ปวส.  1. นายฐาปกรณ์ วงศ์ถาวรจิตร
   2. นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเซมัง กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสายทอง ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ปวส.  1. นางสาวธิดารัตน์ เตยแก้ว
   2. นางสาวกุลณัฐ หวังสปราบ
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง