• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายธนกร ไทรสีหา 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวทริกา ทองเจริญ 97  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวกัลยาณี ยืนยง 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ปวส.  นางสาวสายธาร จิตตะโร 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาววริศรา ปลอดแก่นทอง 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสมฤทัย เส็นหมาน 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาววัลลภา อุ้มชูวัฒนา 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวช.  นายพีรณัฐ ประทุม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ปวส.  นางสาวสุชาตา คงภัทร์รุจ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายนราชัย​ นาคเจริญ 74  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นายกฤษณ์ ตรีพันธ์ 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 94  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวสิรินทิพย์ พัสระ 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวรัชนีกร ศรีพลับ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเมรีย์ แซ่นิ้ม 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายปฏิพล ชนะพันธ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวอนงค์ สังข์ประเสริฐ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ทักษะการบัญชี ปวส.  นายพงษ์โพยม วัชรสุขุม 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  23 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจุฑามาศ จันทะโก 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  24 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสุทธิภณ วงศ์หิรัญเดชา 62  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวมุกธิดา มิ่งเมือง
   2. นางสาวสุกานดา เพชรวิเชียร
   3. นายภาคิน เยี่ยมแสง
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  26 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวชาลิสา สุริยมงคล
   2. นางสาวสุวรรณี อินทมะโน
   3. นางสาวพัชรี คงประเทศ
   4. นางสาวรอฮานา ยีกะจิ
   5. นายวรพล เหมือนทองมาก
  78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  27 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายปฏิพล มุสิกะ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  28 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  29 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นางสาวทิวาพร​ แซ่​กั่ว 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  30 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  31 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นาย นัสรุจณ์ เวณุพุกกะณะ 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  32 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Classic Bartender) ปวส.  นางสาวเกสรา แก้วแป้น 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายกรวิชญ์ ทุ่งแซะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นายไชยา ปันวงศ์ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:ถังขยะเปิด-ปิดอัตโนมัติด้วยเซนเซอร์ตรวจจับ
  ปวช.  1. นายพงศธร สุพัฒน์
   2. นายวรวิทย์ แก้วยก
   3. นายอัฏฐวัฒน์ จงชัยยุทธ์
  93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  36 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ แยมมะม่วง
  ปวช.  1. นางสาวศุภรัตน์ แซ่ตั้น
   2. นางสาวกัญญารัตน์ ยูงทอง
  75  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  37 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีสู่ชุมชน(ร้านลายตา)
  ปวส.  1. นางสาวกัญญารัตน์ บุญช่วย
   2. นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  38 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการวิชาชีพ ข้าวแต๋นจากข้าวสังหยด
  ปวส.  1. นางสาวอัจฉรา พวงพวา
   2. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  39 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่องการใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น
  ปวส.  1. นางสาวปวริศา ผ่องผุด
   2. นางสาวอามีนา พูลสุข
  82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  40 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเรื่องการใช้งานแผงควบคุม และการดูแลรักษาระบบเบื้องต้นรายวิชาคอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา สำหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวธิดารัตน์ จันทร์แก้ว 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  41 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไปโดยใช้ชุดฝึกปฏิบัติ วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.1/1) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ไม่มีระดับ  นางมีนา สุขสุวรรณ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  42 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:หมวดวิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนคิดสร้างสรรค์เป็นฐาน (Creativity Based Learning) ในการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 72  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  43 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาพฤติกรรมการเรียนที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการจัดการธุรกิจนำเที่ยวของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวภัชลภา เสนาะพิณ 71  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  44 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาการตลาด
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้วิชาการนำเข้าและส่งออก นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด โดยใช้หนังสั้น
  ไม่มีระดับ  นางนิภาพร มะนอสะ 70  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  45 ทักษะ Microsoft Excel 2010 ปวช.  นายธวัชชัย​ สังขพันธุ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง