• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายวรศักดิ์ จุลพันธุ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวเนตรชนก สิทธิชัย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวเพ็ญโพยม ฉุนพ่วง 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายณัฐกานต์ ดือราแม 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวกรทิพย์ แซ่งุ่ย 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวช.  นางสาวพฤวัลย์ สาระวิโรจน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(หญิง) ปวส.  นางสาวรังสิมา แซ่เล่า 83  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวธนัชพร บุญฤทธิ์ 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นายชนม์สวัสดิ์ สุขศรีคง 91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวอาทิตยา ภัคลดาพงศ์สิน 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นายสาริน ขุนอิน 79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวพาลิดา มุสิกพันธ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นายเจริญศักดิ์ ระหงพนาดร 96  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดพูดสาธิตเป็นภาษาอังกฤษ ไม่ระบุ  นางสาวนิซูอัสลินดา นิเดร์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายชานนท์ ทองเทียบ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวภานุชนาถ เดชดี 88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวอินทิรา ละอองเทพ 93  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวคีตภัทร ขาวปลอด 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวชัญญา ลิ่มวรากร 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวณัฐธิดา รักกลิ่น 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  21 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนุชนาฎ พ่วงลา 95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวจตุพร ธานีรัตน์ 86  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาว มธุรดา นิ่มปล้อง 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  24 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวจิตติยา ศรีอรัญ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาววรรณนิสา รัตนพันธ์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  26 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายดลวัฒน์ โฮ 48  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  27 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายสิทธิโชค เดิมราช 44  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  28 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นายนพรัตน์ ชุมศักดิ์
   2. นางสาวจุฑาทิพย์ มะกะ
   3. นางสาวอรอุมา พันธุฤกษ์
  70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวภัทรวรรณ เจริญภักดี
   2. นางสาววิชุดา สุวรรณมณี
   3. นางสาวจันทร์จิรา สมัครพงศ์
   4. นางสาวอทิตญา บุญพิชัย
   5. นางสาวณัฐยา แซ่เจีย
  83.06  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  30 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวกุลนรี ถิราวุฒิ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  31 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายประกฤษฎิ์ รัตนวงค์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวอิบตีซาน มะมิง 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  33 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายอภิวิชญ์ บุญฤทธิ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายเจษฎาพงศ์ ไกรเลิศกิตติยศ 74  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  35 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวส.  นายสฤษฎ์พงศ์ สายศรีโกศล 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  36 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายภูวเดช เพชรประคอง 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  37 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายนนทวิช อินทมะโน 75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  38 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวขนิษฐา สายเพชร 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  39 ทักษะการผสมเครื่องดื่ม (Flair Bartender) ปวส.  นางสาวอาทิตติยา บัวนาค 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ขนมเปี๊ยะจำปาดะ
  ปวช.  1. นางสาววิไลวัลย์ อุดมรักษา
   2. นางสาวพรทิพา ดิสกุล
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการศึกษาวิธีการผลิตและการจัดทำบัญชีโดยวิธีการจัดตั้งธุรกิจจำลอง (กรณีศึกษาร้านแฟนซูชิ)
  ปวช.  1. นางสาวกัณฐิกา โนรี
   2. นางสาวพิมพิศา เหตุทอง
   3. นางสาวกาญจน์ ประมวลทรัพย์
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  42 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:หนังสั้นเรื่อง เวลาของครอบครัว
  ปวช.  1. นายณัฐวุฒิ เยาว์สนิท
   2. นายชัยรัตน์ ฟักเหลือง
   3. นายภูวนารถ จรัลพรเลิศสิน
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  43 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน: Vocabularies of Hotel (wood hotel)
  ปวช.  1. นางสาวชมทุ่ง โมธรรม
   2. นางสาวณัฐภรณ์ สุวรรณพหู
   3. น่างสาวอรวรรณ สิงหเสนี
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  44 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการ ผลิตภัณฑ์แยมมะม่วงหาวมะนาวโห่
  ปวส.  1. นางสาวสุวิมล แก้วยศกุล
   2. นางสาวรสสุคนธ์ วิจิตรสว่างวงศ์
  90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  45 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน รายวิชาระบบปฏิบัติการเบื้องต้น ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณชยการหาดใหญ่
  ปวส.  1. นายฐาปกรณ์ วงศ์ถาวรจิตร
   2. นายมูฮัมหมัดฮานีฟ อาแซ
  84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  46 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:ศึกษาวิถีชีวิตชนเผ่าเซมัง กรณีศึกษาหมู่บ้านวังสายทอง ตำบล น้ำผุด อำเภอละงู จังหวัดสตูล
  ปวส.  1. นางสาวธิดารัตน์ เตยแก้ว
   2. นางสาวกุลณัฐ หวังสปราบ
  81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  47 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:การวิจัยเรื่อง การศึกษารูปแบบการจัดเลี้ยง โรงแรมสยาม ออเรนทอล หาดใหญ
  ปวส.  1. นาย กรินทร์ ชูแก้ว
   2. นางสาวดลฤดี ชำนาญธุระกิจ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  48 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:Recommend in night market Hatyai City
  ปวส.  1. นางสาววลัยลักษณ์ รัตนจงกล
   2. นางสาวณัฐสรี ดินอ่ะ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:โครงการบริการวิชาชีพบัญชีเพื่อสถานศึกษา
  ปวส.  1. นางสาววรัชยา เหมือนเมือง
   2. นางสาวปวีณ์สุดา เนาวบุตร
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  50 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบการส่งงานในรายวิชาวิจัยเบื้องต้นของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ ๒ สาขาการท่องเที่ยว โดยการใช้เสริมแรงทางบวก
  ไม่มีระดับ  นางวลัยพร ลิ่มบุญญรัตน์ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิทยาศาสตร์
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อชีวิตโดยใช้โครงงานเป็นฐานในการจัดการเรียนรู้แบบ Project Based Learning (PBL) ศึกษาในกลุ่มนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นางสาวรุฮานี หมีนยะลา 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  52 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การใช้เกมส์เพื่อพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่องานโรงแรมของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่
  ไม่มีระดับ  นายนราเทพ อวะภาค 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง