• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน
  ปวส.  1. นางสาวบุญญิสา ปิ่นแก้ว
   2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้ป้ายนิเทศและการเสริมแรงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  ไม่มีระดับ  นายชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ไม่มีระดับ  นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
  ไม่มีระดับ  นางอรสา พรหมจรรย์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง