• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ
  ปวช.  1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ปวช.  1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
   2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
   3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ปวส.  1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
   2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง