• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การโรงแรม
  ชิ้นงาน:หนังสือคู่มือ 10 ผลิตภัณฑ์จากกากกาแฟ
  ปวช.  1. นางสาวพรรษยมล แก้วเพชร 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint ภาษาอังกฤษที่ใช้ในสนามบินภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  ปวช.  1. นางสาวเบญมาศ อัมโร
   2. นางสาวกุศลิน หมาดโส๊ะ
   3. นางสาวดรัลพร รัตนวงษา
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์สวิตเซอร์แลนด์แดนใต้ ณ เขื่อนกะทูน
  ปวช.  1. นางสาวสุกัญญา เทือกสุบรรณ
   2. นายเศกสรรค์ สมวงศ์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:ข้าวมันไก่ชาเขียว
  ปวช.  1. นางสาวธัญชนก ธรรมรัตน์
   2. นางสาวสิริวรรณ กาลาศรี
   3. นางสาวกมลชนก เมืองเฉียง
  73  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ชิ้นงาน:สื่อ Powerpoint นำเสนอคำศัพท์อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานภาษาไทย ภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
  ปวส.  1. นางสาวขวัญฤดี ภู่ทับทิม
   2. นางสาวสิทินันท์ บัวเกตุ
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์
  ชิ้นงาน:การ์ตูนแอนนิเมชั่น 2 มิติ เรื่องพระราชาหน้าเลือดกับนักการเมืองเจ้าเล่ห์
  ปวส.  1. นายทรงพล ไชยธรรม
   2. นายจิณณวัตร โสดา
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การตลาด
  ชิ้นงาน:โครงการแยมส้มโอ
  ปวส.  1. นางสาวฐิติพร มูสิกะ
   2. นายอภิเดช คงดำ
  78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  ชิ้นงาน:สื่อวิดิทัศน์เชิงอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวหมู่บ้านคีรีวง
  ปวส.  1. นางสาวญานันท์ เอียดซัง
   2. นางสาวปวีณา โมฬี
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สื่อการเรียนรู้เรื่องสกุลเงิน 10 ประเทศอาเซียนในรูปแบบของปฏิทิน
  ปวส.  1. นางสาวบุญญิสา ปิ่นแก้ว
   2. นางสาวอลิษา หมื่นกล
  60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้ป้ายนิเทศและการเสริมแรงที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ วิชาโปรแกรมประมวลผลคำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการโรงแรม วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา
  ไม่มีระดับ  นายชาญวิทย์ สุขสวัสดิ์ 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:ภาษาต่างประเทศ
  เรื่อง:การเดาความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษจากบริบทโดยใช้แบบฝึกทักษะสำหรับเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาต่างประเทศวิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
  ไม่มีระดับ  นางสาวกิตติยา ร้อยศรี 62  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การท่องเที่ยว
  เรื่อง:การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าวิชาธุรกิจโรงแรมและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการโรงแรมที่จัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมติ
  ไม่มีระดับ  นางอรสา พรหมจรรย์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง