• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแลกายู 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรมี ดอสามะ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.พิเศษ  นายกิตติ พรอนุวงศ์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชนิสรา คงกระพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวมุกดาวรรณ มีนา 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวโรส ตีโด 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวซูไรดา เจะอุบง 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชมณ สะหนิบุตร 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้กราฟิกโหมด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง