• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุมิตรา ศรีรักษ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสลมา บุญยาวีร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
   2. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจันทิรา เต๊ะย่อ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปาตีเมาะ แบรอ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวกัณณิการ์ หิรัญกรณ์ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวสุวัยบะห์ มะยาโกะ
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กุญแจไขเพลา
  ปวช.  1. นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะยอ
   2. นางสาวอรนิช บุญยอด
   3. นางสาวศิริมา แซ่ว่อง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบันทึกการมาเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นายวศิน กาซอ
   2. นายธรรมนูญ เดชอภิรัตน์กุล
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขับขี่มีวินัย ชีวิตปลอดภัย
  ปวส.  1. นางสาวสุไรนี สะมอรี
   2. นางสาวฮานีซ๊ะ ยีเฮง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน