• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวนูรีดา มะติเยาะ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ฃร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวส.  นางสาวนารีมาลย์ ยูโซ๊ะ 83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวนิอารอฟะห์ ปูเต๊ะ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  7 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายณัฐวุฒิ ไชยกิจ
   2. นางสาวภัคจิรา มณีโสภาคย์
  80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวธนพร เลนคำมี 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาววัลภา จันทร์จิต 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวนัสรีน มะรานอ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวฟาอีซะฮ์ มากาเต 82  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  12 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวสุวัยบะห์ มะแลมะ 89  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  13 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวพรจิตรลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  14 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายวนราช อินทรสุข 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  15 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 46  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  16 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ไม่ระบุ  1. นางสาวกันต์ธวัลย์ อาแว
   2. นางสาวฟิรเดียร์ บิดิง
   3. นางสาวปัญจมา อ้วนเเย้ม
  83  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  17 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวส.  นายวศิน กาซอ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  18 ทักษะ Adobe Dreamweaver CS6 ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  19 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายอิสมาแอ รีสะอิ 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:สี่สหายรักษ์โลก
  ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวจิราพร ชาติมนตรี
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:ระบบการจัดการร้านค้า PDC Yala
  ปวส.  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวสุรีพร สิงห์ศร
  88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  22 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาการบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาทักษะการคำนวณค่าลดหย่อน วิชาภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันการบัญชี โดยเรียนรู้เเบบกลุ่มร่วมมือ เทคนิต STAD ของนักเรียน ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  23 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:วิชาสามัญ
  เรื่อง:การพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวกับ เรื่อง ประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ฃ่วยสอน ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางนิพาพร ชุมนุมมณี 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาเทคนิคการนำเสนอ เรื่อง การใช้ภาพหรือกราฟฟิกเเละรูปร่างในการประกอบสไลด์ของนักศึกษาระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นายไซนุดดีน สุหลง 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  25 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก
  เรื่อง:การเปรียบเทียบการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้การแสดงบทบาทสมมติ เรื่องการเสนอขายและการสาธิต ในรายวิชาศิลปะการขาย รหัสวิชา 2202 - 2001 ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวชุติมา เหมทานนท์ 80  เกียรติบัตรเหรียญเงิน