• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวมณฑิพา สะเกษ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวชนม์ชนก นิลจันทร์
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวนูรีซัน เซ็ง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวอคิราภ์ บุญวงศ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุรีพร สิงห์ศร 89.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอารียา กามานะไทย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  10 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรจิตลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  12 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนฤวรรณ แซ่ซิ้ม 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  13 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธิติสุดา มาตย์ชู 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชมพูนืกข์ อารีย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพรพล จินดาพล 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวกูการีหม๊ะ รงโซะ
   2. นางสาวกนกกร ชุ่มชื่น
   3. นางสาวอิสรีญา กาเราะ
   4. นางสาวยามีละห์ มะนาอิง
   5. นางสาวภัณฑิรา ทองนุ้ย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอิมรอน มะลี
   2. นายศิวัชชา งามบุหงา
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายิ้มพิมพ์ลาย
  ปวส.  1. นางสาวนิสรีน แวดอเล๊าะ
   2. นางสาวคอลีเยาะ จารู
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ปวส.1/2/6 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง