• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวช.  นายภัทรพงศ์ คงนวลใย 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย) ปวส.  นายอาลิฟ หะยีสาเมาะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวช.  นางสาวปัทมา หวันปาเต๊ะ 70  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง) ปวส.  นางสาวสุมิตรา ศรีรักษ์ 78  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายบุญฤทธิ์ สกนธวุฒิ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  6 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-หญิง) ไม่ระบุ  นางสาวเพชรวลัย อนุรัตน์ 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 การประกวดร้องเพลงสากล(ชาย) ปวส.  นายธีรเดช อินทร์ชื่น 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวอรนภา ห่วงเพ็ชร 86  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  9 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวสลมา บุญยาวีร์ 88  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  10 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพิมพ์ชนก สุวรรณชาติ 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  11 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนิดา เจ๊ะแว 69  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวส.  นางสาวอัฟรีน เลาะยะผา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 การประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนกลาง ไม่ระบุ  นางสาวมณฑิพา สะเกษ 84  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  14 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายนัฐพงษ์ เปงหล้า
   2. นางสาวชนม์ชนก นิลจันทร์
  85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  15 Reading Conclusion Contest ปวช.  นายมูฮัมหมัดอิซฮัม อะลาม 82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  16 Reading Conclusion Contest ปวส.  นางสาวนูรีซัน เซ็ง 81  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  17 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นางสาวอคิราภ์ บุญวงศ์ 87  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  18 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสุรีพร สิงห์ศร 89.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  19 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวณัฐพร วีระวงศ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  20 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวช.  นางสาวตรีระฉัตร ยอดสนิท 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  21 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวอารียา กามานะไทย 90  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  22 การประกวดคัดลายมืออักษรจีน ปวส.  นางสาวรุ่งรัตน์ วลัยกาล 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  23 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวชนากานต์ ชูปาน
   2. นางสาวนาซูฮา ตาเหะ
  81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  24 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวพรจิตลดา สิงห์ศักดิ์ตระกูล 92  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  25 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนฤวรรณ แซ่ซิ้ม 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  26 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวธิติสุดา มาตย์ชู 89  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  27 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวชมพูนืกข์ อารีย์ 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  28 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวจันทิรา เต๊ะย่อ 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  29 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวปาตีเมาะ แบรอ 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  30 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรฮายาตี เจ๊ะแลกายู 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  31 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวนูรมี ดอสามะ 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  32 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายซูไฮดี สาและ 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  33 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายชานนท์ บูงอสายู 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  34 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายพรพล จินดาพล 58  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  35 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นางสาวกัณณิการ์ หิรัญกรณ์ 47  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  36 ทักษะพิมพ์ดีดไทยด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.พิเศษ  นายกิตติ พรอนุวงศ์ 40  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  37 ทักษะพิมพ์ดีดอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายฟากิฮ ราแดง 49  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  38 ทักษะเทคนิคการนำเสนอขายสินค้าและบริการ ปวช.  1. นางสาวธมลวรรณ พรหมสุวรรณ์
   2. นางสาวสุวัยบะห์ มะยาโกะ
   3. นางสาวกชกร บุญยรัตน์
  77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  39 ทักษะการเขียนแผนธุรกิจ ปวส.  1. นางสาวกูการีหม๊ะ รงโซะ
   2. นางสาวกนกกร ชุ่มชื่น
   3. นางสาวอิสรีญา กาเราะ
   4. นางสาวยามีละห์ มะนาอิง
   5. นางสาวภัณฑิรา ทองนุ้ย
  95  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  40 ทักษะการขายสินค้าออนไลน์ ไม่ระบุ  1. นายอิมรอน มะลี
   2. นายศิวัชชา งามบุหงา
  88  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  41 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวชนิสรา คงกระพันธ์ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  42 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวมุกดาวรรณ มีนา 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  43 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวโรส ตีโด 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  44 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวซูไรดา เจะอุบง 63  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  45 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นางสาวณัฏฐณิชา วิจิตรพันธ์ 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  46 ทักษะ Adobe Flash CS5 ปวช.  นายอวิรุทธิ์ เรืองน้อย 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  47 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายมะซือกรี ดาราแม 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  48 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นางสาวพัชมณ สะหนิบุตร 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  49 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กุญแจไขเพลา
  ปวช.  1. นางสาวนาเดียร์ เจ๊ะยอ
   2. นางสาวอรนิช บุญยอด
   3. นางสาวศิริมา แซ่ว่อง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  50 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบันทึกการมาเรียนผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต กรณีศึกษา : ฝ่ายปกครอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ปวช.  1. นายวศิน กาซอ
   2. นายธรรมนูญ เดชอภิรัตน์กุล
   3. นายอนุศักดิ์ เหงบารู
  75  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  51 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:การบัญชี
  ชิ้นงาน:กระเป๋ายิ้มพิมพ์ลาย
  ปวส.  1. นางสาวนิสรีน แวดอเล๊าะ
   2. นางสาวคอลีเยาะ จารู
  82  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  52 ประกวดนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ โครงการ (ผู้เรียน)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ชิ้นงาน:การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ขับขี่มีวินัย ชีวิตปลอดภัย
  ปวส.  1. นางสาวสุไรนี สะมอรี
   2. นางสาวฮานีซ๊ะ ยีเฮง
  79  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  53 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:การบัญชี
  เรื่อง:การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1 รื่องการวิเคราะห์รายการค้า โดยใช้วิธีสอนแบบเพื่อนช่วยเพื่อนของนักศึกษา ปวส.1/2/6 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางอารีย์ บือนา 80  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  54 ประกวดงานวิจัยชั้นเรียน(ครู)
  สาขา:คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  เรื่อง:ผลการสอนแบบอุปนัยที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชา การเขียนโปรแกรมโดยใช้กราฟิกโหมด ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3 วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา
  ไม่มีระดับ  นางสาวอาแอเสาะ ดอเลาะ 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง