• สรุปเหรียญรางวัล

    วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

  • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
    1 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอรวี ศรีษะสม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
    2 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบวร เพชรัตน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง