• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  2 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล
   2. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนันทิยา ฮามพรม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  5 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยะดา วัชรจิรโสภณ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  6 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวรุจิรา ฉิมรักษ์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  7 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ้ย 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  8 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพรพิมล ณะไชย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  9 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธนพร โยธา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนายธนากร แก้วจันทร์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  11 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนโชติ นิมะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง