• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวรากร แนบขุนทด 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนวิยา ยวงใย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  3 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพวงทอง ชูเผือก 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัทธ์ชนัน จันทลักขณา 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวอสมาภรณ์ ขวัญเต่า 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชานน ละอองแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน