• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายชาคริต ศรียาหล้า
   2. นางสาวอลิษา คงเจริญ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  2 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายอลงกต เวชพักตร์ 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  3 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย 81.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  4 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิชา โทธรัตน์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  5 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายชวัล ราชยอด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง