• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดร้องเพลงไทยสากล(สตริง-ชาย) ไม่ระบุ  นายวรากร แนบขุนทด 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวพรพนิต ศรีสุวรรณ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวส.  นางสาวนวิยา ยวงใย 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ไม่ระบุ  นางสาวพวงทอง ชูเผือก 84  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 การประกวดพูดที่สาธารณะเป็นภาษาอังกฤษ ปวช.  นางสาวนัทธ์ชนัน จันทลักขณา 77  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  6 การประกวดมารยาทไทย ไม่ระบุ  1. นายชาคริต ศรียาหล้า
   2. นางสาวอลิษา คงเจริญ
  91  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  7 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวช.  นายอลงกต เวชพักตร์ 80.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  8 การประกวดเล่านิทานพื้นบ้าน ปวส.  นางสาวสาวิกา บุญตามช่วย 81.6  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  9 การประกวดแข่งขันตอบปัญหาวิชาหน้าที่พลเมืองและประวัติศาสตร์ชาติไทย ปวช.  1. นางสาวนภสร ตันโลหะกุล
   2. นางสาวนารีรัตน์ เพชรชนะ
  77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  10 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวชลธิชา โทธรัตน์ 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง
  11 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวนันทิยา ฮามพรม 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  12 ทักษะการบัญชี ปวช.  นางสาวเสาวลักษณ์ จันทร์ทอง 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  13 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวปิยะดา วัชรจิรโสภณ 68  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  14 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวรุจิรา ฉิมรักษ์ 65  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  15 ทักษะการบัญชี ปวส.  นางสาวเพ็ญพิชชา จองนุ้ย 61  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  16 ทักษะการบัญชี ปวส.พิเศษ  นางสาวพรพิมล ณะไชย 60  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  17 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นางสาวธนพร โยธา 67  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  18 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวช.  นายนายธนากร แก้วจันทร์ 64  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  19 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นางสาวอสมาภรณ์ ขวัญเต่า 76  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  20 ทักษะ Adobe Photoshop CS5 ปวส.  นายชานน ละอองแก้ว 71  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  21 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายธนโชติ นิมะ 66  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  22 ทักษะการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผลิตหนังสือราชการภายนอก ปวช.  นายชวัล ราชยอด 85  เกียรติบัตรเหรียญทอง