• สรุปเหรียญรางวัล

  วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา

 • ที่ รายการ ระดับ รายชื่อ คะแนน เหรียญ
  1 การประกวดการพูดภาษาไทยในที่ประชุมชน ปวช.  นางสาวกัญจน์ชญา กิมาคม 87  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  2 การประกวดรักการอ่านภาษาไทย ปวช.  นางสาวอรวี ศรีษะสม 77  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
  3 ทักษะ Adobe Photoshop CS6 ปวช.  นายธนวัฒน์ ศรีวิไล 85  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  4 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวช.  นายธนดล ศรีเพชร 81  เกียรติบัตรเหรียญเงิน
  5 ทักษะการประกอบและติดตั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ปวส.  นายบวร เพชรัตน์ 79  เกียรติบัตรเหรียญทองแดง